is toegevoegd aan je favorieten.

Anoniem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHTEN VAN G.G.

„Het antwoord is er dus!" — zeide hij. „En U schijnt het niet eens de moeite waard te vinden, mij daarvan in kennis te stellen!"

Wanneer men in het oog houdt, dat ik nauwelijks de kamer was binnen gekomen, zal men zich een voorstelling kunnen maken van het ongeduld, waarvan de man blijk gaf.

Zijn optreden ergerde mij meer en meer.

„Mag ik U erop wijzen, meneer De Blok, dat ik niet Uw betaalde bediende ben, maar dat ik er vrijwillig in heb toegestemd, U van dienst te zijn?" — zeide ik.

„En daaraan ontleent U nu het recht, mij in spanning te houden!" — riep hij. „Zult U nu eindelijk tot spreken kunnen besluiten ?"

Vergetende, dat deze man reeds herhaaldelijk getoond had, onder zekere omstandigheden niet als 'n normaal mensch te handelen, liet ik mij meesleepen tot een heftigheid, die ik onmiddellijk betreurde.

„In verband met de manier, waarop U het goed gevonden hebt mij vandaag hier te ontvangen" — zeide ik, „doet het mij genoegen, dat ik U een tijding brengen kan, die het onnoodig maakt, dat wij verder met elkander in verbinding blijven. Mijn vriend G.G is niet bereid, zich met Uw geval bezig te houden."

Het was dwaas, dat ik bij het doen van deze mededeeling een soort van triomfantelijk gevoel had, alsof ik niet wist, dat zij in strijd was met de waarheid, al deed ik haar ook naar den wil van den detective zelf. Ik had het gevoel, alsof de teleurstelling, die De Blok ongetwijfeld gevoelen zou, een