is toegevoegd aan je favorieten.

Gysbert Japiks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GYSBERT JAPIKS

In stüdzje yn dichterskip

PROEFSCHRIFT ter verkrijging van den graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijks-Universiteit te Groningen, op gezag van den Rector Magnificus, Prof. Dr. K. SNEYDERS DE VOGEL, Hoogleeraar in de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, voor de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte te verdedigen op VRIJDAG 6 MEI 1938, des namiddags te 4 uur,

geboren te BOXUM

DOKKUM — Fa. J. KAMMINGA 1938

door

DOUWE KALMA