is toegevoegd aan je favorieten.

Proza, 1837-1845

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schilder, die het romantische landschap heeft uitgevonden; een

scheppend genie, dat ziel) niet verlaagd heeft als de andere de

natuur na te volgen; hij heeft eene natuur uitgevonden, die niet

bestond, en die gij nergens zult aantreffen. (Ter zij,Ie). Oscar komt

mij nog niet ter hulpe! (Xaar Saint-Estève toegaande). Onzegroote

dichter, onze groote romanschrijver, die in onze letterkunde plaats

nam, als de obelisk met hare verpletterende zwaarte, met hare

liieroglyphen .. . (Zich omkeerende en Oscar gewaar H ordende, die de

tafel doet binnenbrengen). Hé! kom toch. mijn waardste Oscar, kom

mij helpen in liet geven van een overziït van al onze vermaardheden.

oscar (met eenige knechts, die de tafel dekken).

Meent gij het in ernst? dan zouden wij den ganschen dag geen tijd hebben te ontbijten.

Zie nu, hoe elk der bentgenooten zich voorstelt van den jongen advokaat partij te trekken, en merk het onderscheid tusschen Frankrijk en Holland op; - 0f hebben wij zulk eenen boekhandelaar, - of geeft de Muzen-Almanak ons met altijd deftige lieden, ik wil zeggen, deftig gekleede heeren te zien? - of zoude men te onzent voor de balie niet nutteloos tijd en talent verspillen, zoo men er naar streefde welsprekend te zijn?

dutillet.

Hij zal gratis mijne processen waarnemen, ik, die er alle dagen met de auteurs heb.

des rouseaux (tot Edmond, die zich weder in hunnen kring begeeft).

Ik hoop, dat mijnheer mij vergunnen zal, zijne lithographie te maken; zij wordt sinds lang met ongeduld verwacht.

~.. , edmond.

Gij schertst!

oscar {zich bij hen voegende).

Gij moogt het niet weigeren. Wij werden allen gelithographeerd . met open hemdsboord en zonder halsdoek; dus behoort het. Le