is toegevoegd aan je favorieten.

Reinaert de Vos

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of onrecht heeft: want velen leven er op aarde die den schijn dragen van buiten, anders dan ze van binnen zijn. Ik wilde dat God openbaarlijk toonde en dat 't op een ieders hoofd geschreven stond 't geen hij in zijn leven misdreef. Ik gave geern een kostelijk ding, kondet gij alzoo van alle dingen de waarheid weten, heer koning, gelijk ik het weet. Vroeg en late, altijd ben ik ten uwen dienste geweest en daarom ben ik alzoo met leugens belasterd bij u door de boozen die mij geerne zouden verderven, en uwe hulde doen verliezen met onrecht en zonder schuld. Daarom roep ik: wrake over het leven dergenen die mij, onschuldig zulken last aandoen! Doch ik hope, heer, en wete dat gij en uwe vrouw zoo wijs zijt en zoo doorzichtig om u daardoor niet te laten verleiden met loosheid noch met leugentaal en dat gij 't recht niet en laat verdwalen, want onrecht en hebt gij tot hiertoe nooit gepleegd. Daarom, heere, wil toch alle zaken naar 't recht voor uwe oogen hebben, 't zij in daden of in woorden en voltrek aan elk gelijke wet. Zulks is mij genoeg en ik en begeer niets beters. Die schuldig is die schame zich! Men zal wel weten wie ik ben eer ik van hier zal gaan. Ik en kan noch vleien noch smeeken, en ik wil overal met eere mijn hoofd ontdekken.

HEIXAERT DE VOS II.

9