is toegevoegd aan je favorieten.

De verhouding van de pharmacie tot het hooger onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds voor de belangen dezer Universiteit met hart en ziel opkomt en is ook bij mij de stellige verwachting gevestigd, dat ik op Uwen gewaardeerden steun mag rekenen, indien de hulpmiddelen voor de beoefening der wetenschap of de behartiging van het onderwijs dringend verbetering noodig hebben.

Het kan onder omstandigheden voor het individu van groot nut zijn en dus een deugd genoemd worden, zich te kunnen behelpen. Zoo bijv. voor den jongen apotheker, wanneer hij, zich vestigende op kleine schaal, als student heeft geleerd om ook met eenvoudige en weinig kostbare hulpmiddelen zijn doel te bereiken. Nadat die in zijn studietijd bij hem is aangekweekt, zal de eigenschap om dat dan te kunnen, hem ongetwijfeld in zijn later leven van voordeel zijn.

Maar het is zeker voor de ontwikkeling van iedere samenlevende groep van menschen eene belemmering, zich steeds te moeten behelpen. Dat zou bijv. het geval zijn in het Pharmaceutisch Laboratorium op de Rijnkade, indien men zich daar steeds tevreden zou moeten blijven stellen met werkplaatsen, die ieder voor zich hoogstens de helft van de ruimte beslaan, die men tegenwoordig daarvoor noodig oordeelen mag.

En het kan stellig niet nuttig zijn voor de vooruitgang der menschheid in het algemeen en in het bijzonder voor die van het wetenschappelijk onderwijs, wanneer de leider van zulk een kleine groep, de eigenschap bezat van zich te willen behelpen. Gij, Heeren Curatoren, zoudt het mij daarom zeker niet als een deugd aanrekenen, wanneer ik mij volmaakt tevreden gevoelde in mijne tegenwoordige omgeving en niet aandrong op verbeteringen zoowel in het gebouw als in de hulp-