is toegevoegd aan uw favorieten.

Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia monasterii Worcumiensis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uyt te reicken, als deselve bij testamente zelliger gedachten mijns Heren mans gemaect ende geberten is. Item voerts soo laet, maeck ende beset ick te staen alle recht, toeseggen ende macht, die ick hebbe tot mynen Heer van Yselsteyn 1 °een> dat hY my schuldich is in alsulcker manieren hy my verbonden ende verobligeert staet, nae innehout ende uytwysen sekerer brieven, daer affzijnde oock 't gene <*eheelyck, dat my noch aen versterven mach van patrimonio meegaders allet 't geen daerinne ic mocht hebbe te disponeeren ende te laten, van den gueden, die mvn heer vader zaliger gedachten met my in Heylix voerwarden gegeven heeft, den convent van den Predikaren binnen der stadt van den Bosse, ende dies sal Broeder Andries Woutersz A-vvum"111611 denselven convent woenachtigh, verobligeert (XXXVIII) ende schuldigh syn te doene 't geene, dat tussen hem ende my vercalt is, te weten: te doen maken een capelle van Misgewaedt, autaercleet, geerdinen aan den hooien autaer, oock een serck op men graft te doen leggen, ewiche vigilie, Missen te doen geschyen, ende die President op ten stoel in der sermoen alle sondaegen sal mijnre gehoechnisse houwen, bidden ende doen bidden getrouwelick voer myne zyele. Item ick wille ende maeck dat men van de voirscr. gueden, den Predikaren gemaeckt. alsoe veel neme, te weten van den penningen daeraiï coemende, 't sy inne coep off gelden blyve, mynen boeden Jacoppen. huer kemerlinck, en Heylwichen huer camerier elcken tot hueren lyven vyftien' Bynsgulden jaerlyx. Item ick wille ende begere. dat' men alle myn wittige scout, waer men die bevinden sall, van mynen alregereetsten gueden voldoe ende betaele. ende men vercope allet 't geen, dat myn toebehoert, op ten Huyse synde ende die penningen applicere soe 't voerscr. is, myn scult te betalen, ende myn uytvaert doende. Item indien daer yet overschyet den ... ende 't surplus van dien men bekeren sall ende geven der kereken van Myerle tot eenre capellen van Misgewate, als een kasel ende twee rocken,