is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Item op Sinte Baven dach salmen doen jaerghetide Arnt Arntsz ende Geerborchs zijns wijfs ende Heinric Arntssoen met synen wiven ende kijnderen. Ende hiertoe heeft Arnt Arntzoen voirg. toe gegeven een liber als meister Dierics liber steet. Ende Heinric Arnt Arntzoen heeft biertoe geordineert bi hem se]ven eenen Wilhelm, scilt. Ende van desen zo zal men opten dach der memorien den armen deilen in brode XIIII stuuvers en de pastor sal hebben voer dat Heinrick voirs. ende Jute ende Heile sijn huysfrouwen in 't sielboeck genoemt sullen worden enen stoter. Ende de coster sal hebben eenen stuver. Ende dat overscot sal hebben de kerck voer haer luchten ende moysel. Ende den dach der betalingen sal sijn opten dach der memorien ut supra.

Item t'is jaergetide des anderdaechs na onser vrouwen dach visitatie Margriete Dieric Aertssoen wijffmet haren ouders. Ende hiertoe heeft Margriete voirs. jaerlics ende erfelicke gegeven ende beset een croen, te gaen uut haer selfs goet, dat zy after gelaten heeft van haers vaders versterf ende oec dat si selver verworven hadde met vorwaerden toeghedaen, dat dese voirs. croene aldus ghedeilt sal worden: Item den armen aen broot te deilen voer haer siele ende voer hare vader ende moeder siele X stuvers. Ende den pastoir enen stoter voer de memorien te doen. Ende noch den pastor enen stoter om haer ende haere vader ende moeder genoemt te worden des sondaechs in 't zielboeck. Ende den coster 2 stuuver. Ende eiken kercmeister enen stuver. Ende dat overscot sal hebben de kerc voer haer luchten.

Item t'is jaergetide des anderen daechs na Sinte Peter ende Pauwels dach apostele Heinric Segersz. ende hiertoe heeft Heinric beset 2 rijnsgulden tsjaers erfelic, die gelegen zijn up Ghysberts Jan Segersz geseet after den Waterhof. Ende den eenen Rijnsgulden sal hebben de Heilige geest tot Wyck; voer den anderen gulden sal men doen Heinric Lisbetten zijns voerwijfs ende joncfrou Katelinen zijns nawijfs memorien ende hier af sal men deilen den armen opten dach