is toegevoegd aan uw favorieten.

De Ommelander Borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zijn in de 17de en i8d« eeuw door het geslacht Alberda bewoond geweest. Het waren geene trotsche huizen, zoodat ook geene afbeeldingen dier huizen bewaard zijn gebleven. De oude Alberdaheerd, de bakermat van het over de geheele Ommelanden in de 17de en i8de eeuw ruim verspreide geslacht, is nog in zijne grachten, singels en oprijlaan bewaard gebleven en prijkt thans met een deftige groote boerenplaats.

ALLERSMA.

Tusschen de dorpen Ezinge en Feerwerd aan den dijk van

het Reitdiep gelegen.

De Allersmaheerd komt in het begin der 15d<= eeuw voor en is in de 2de helft der I7de eeuw door Duirt Elama, heer op Allersma, tot een borg met een deftig huis, grachten, singels, bosch enz. gemaakt. De bewoners zijn geweest:

van begin I5de eeuw— 1 545 ^et geslacht Allersma,

(door vererf) 1545 —1683 het geslacht Elama,

1683— i>io Dr. Reneke Busch, „ 1710—1763 het geslacht de Marees,

!7Ö3—1899 het geslacht de Marees van

Swinderen,

(door koop) 1899 J. W. Bolt, notaris te Ezinge.

In 1901 werden het bosch en de singels gekapt, het huis bleef bestaan.

Eene uitvoeriger beschrijving met afbeeldingen is van mijne hand te vinden in den Groningschen Volks-Almanak van 1901 blz. 52. De atlas van het Groningsch Museum bevat een aantal photographien van Allersma, genomen in 1901.

ALMA.

Een half uur ten zuidwesten van Bedum, 1/i uur ten noorden van Noordwolde, aan de oostzijde van den Woldijk.