is toegevoegd aan uw favorieten.

Hyacinten met uit-den-schijf-getreden hoofdknop en met "dubbele neuzen"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len had de, beneden buiten den bol geraakte, maar nog steeds aan zijn moederrok bevestigde, jonge knop eenen stand aangenomen, die meer dan 90° van zijne oorspronkelijke richting afweek (fig. 10, 11). Deze gevallen waren degene, die tot de waarneming aanleiding gaven; de bloemtros en de jonge bladen zijn hier niet normaal ontwikkeld; toch schijnt dit wel het geval te kunnen zijn; een exemplaar op een hyacinteglas gezet, waarbij om den naar beneden uitloopenden knop een reageerbuisje werd bevestigd, tot bescherming tegen het vochtige element, ontwikkelt, niettegenstaande slechts weinige wortels tot hun recht zijn gekomen, flinke groene bladen; eenige bladen schijnen in hunne eerste ontwikkeling niet zoover van hunne oorspronkelijke richting afgeweken te zijn, en komen normaal uit den top te voorschijn; van den bloemtros is in dit exemplaar nog niets te zien, zoodat het nog eene verrassing blijft of dezelve van boven of beneden zal aan het licht komen.

De oorzaak van het uitzakken der binnenste rokken, ligt waarschijnlijk in de groote spanning, die gedurende de ontwikkelingsperiode binnen den bol heerscht (snijdt men zoo'n bol dwars door, dan proest dadelijk het centrale gedeelte naar buiten de sneeoppervlakte), en die een uitweg zoekt daarheen, waar de minste weerstand geboden wordt. Dit geschiedt normaal naar boven-, maar in onze gevallen naar beneden toe. De door de uitzakking gevormde ruimte wordt dadelijk door de jonge groeiende rokken ingenomen, zoodat, ook bij het naar buiten treden door de schijf heen, een werkelijke opening nooit te zien is, maar, zooals we in 't begin zagen, ruimte binnen de oudere rokken ontstaat. Men kan echter in de doorsnede aan de basis van den bol zeer goed zien, hoe ver de oorspronkelijk aan elkander gezeten hebbende schijf deelen uit elkaar gerukt zijn (fig. 10, 11).

Een andere factor, die waarschijnlijk tot het in verkeerde richting uitgroeien van den hoofdknop bijdraagt, is het weinig ontwikkeld geotropisme, dat stengel en blad van de hyacint