is toegevoegd aan uw favorieten.

Hyacinten met uit-den-schijf-getreden hoofdknop en met "dubbele neuzen"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de as, doch overigens met geweld, door niteendringen der oudere rokken, die, van onderen stevig samenhangende, vun hoven vrij tegen elkaar aangedrukt liggen.

Door de welwillendheid van den Heer G. C. v an der Hoef, bollenkweeker te Oegstgeest, was ik in de gelegenheid de kuituur en de ontwikkeling der bollen van nabij gade te slaan en te bestudeeren. In de eerste plaats viel, zooals gewoonlijk, de normale ontwikkeling in het oog; eerst daarna komen bizondere gevallen en afwijkingen tot hun recht.

Op dat stadium was ik gekomen, toen het mij den vorigen nazomer, bij bet bezichtigen van de stellingen in de bollenschuur van den Heer G. C. v. d. H oe f, opviel, dat eenige bollen reeds op dat tijdstip hunnen jongen bloemtros met bijbehoorende bladbeginsels buiten den bol vertoonden, hetgeen in den regel eerst in het voorjaar plaats vindt, nadat de bol onder den grond wortels gevormd heeft. Meer opvallend nog was echter, dat bij deze bollen de bloemtros niet aan de normale zijde, d. i. aan den top, doch aan de basis te voorschijn trad (fig. 9); daar zij wegens deze omstandigheid niet meer voor de kuituur deugden, bestond er geen bezwaar eenige open te snijden, ten einde de verklaring van het verschijnsel te vinden. Bij het pellen bleek al spoedig, dat de rokken, die anders, vooral in deze periode, stijf tegen elkaar gedrukt zijn, door bet groeien van knop en jonge rokken in het centrum, opvallend los en met tusschenruirnten over elkaar lagen. Ten slotte kwam er een rok, waarvan de basis eene abnormale kromming naar buiten vertoonde, en, van dien rok af, werd bij de volgende die kromming steeds grooter, tot ze in een werkelijke uitzakking overging; mét de rokken maakten natuurlijk ook de aan deze bevestigde klisters de kromming en uitzakking mede; zoodat, waar die uitzakking ver genoeg gevorderd was, de klister een horizontalen stand verkreeg, en hier en daar tot beneden buiten den bol geraakt was. Met den jongen hoofdknop, die in den oksel van den binnensten rok staat, was dit in nog sterker mate het geval, en in de extreeme geval-