Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spoedig daarmede zal kunnen aangevangen worden.

Tegen den bouw van een jongenshuis op dat terrein schijnt echter van wege Burgemeester en Wethouders bezwaar te zijn gemaakt, «want«, zoo lezen we: <26 Maart 1886 zal Burgemeester VAN TlENHOVEN andermaal de stichting bezoeken. Men hoopt dan meteen te kunnen spreken: over den voorgenomen maar niet toegestanen bouw, van een nieuw jongenshuis in de Tesselschadestraat.

Die samenspreking schijnt echter dit gevolg gehad te hebben, dat voor goed van den bouw van een jongenshuis in de Tesselschadestraat werd afgezien, want 17 Februari 1887 verklaart de vergadering eenparig : het terrein Zwanenburgerstraat voor een nieuw jongensweeshuis wenschelijk te achten.»

Dat een andere toestand voor de groote jongens zeer wenschelijk was, blijkt wel uit een schrijven van 4 Augustus 1887 van de Diaconale Vergadering, over den toestand in het huis Zwanenburgerstraat, die zij in 't belang van huiselijkheid, zedelijkheid en gezondheid onhoudbaar acht.»

< Plannen voor verbouwing, die in de lucht bleven hangen», zoo meende het Bestuur, «dragen er de schuld van.»

Aan de dringende, schriftelijke uitnoodiging van de Diaconale Vergadering in November 1887 «om met den meesten spoed de reconstructie van het jongenshuis te bevorderen», schijnt gevolg te zijn gegeven.

Den 16den Februari 1888 werd de laatste Bestuursvergadering in het oude huis (Zwanenburgerstraat) gehouden. 1 Maart daaraanvolgende kwam de mededeeling, «dat de Eerwaarde groote vergadering hare

Sluiten