is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieruit laat zich dan ook verklaren, dat nog vele Christelijke mannen van die Vrije Universiteit niets willen weten. Zij gelooven niet, dat God het openbaar onderwijs en de rijksuniversiteiten geheel verlaten en aan den Satan overgegeven heeft, zoodat de Heilige Geest op dat gebied niet meer werkt. Zij zien anders en iets anders dan de zonen van het zelfde huis, die de afscheiding op school- en hoogeschool-gebied voorstaan en bevorderen.

Die gelooft zal niet haasten.

Meer dar. vroeger vind ik in dit woord kracht otn lijdzaam te zijn, en te wachten op hetgeen de Heere te zijner tijd doen zal, om de gemeente zijns Zoons te bewaren en te verheerlijken, tot prijs zijner genade.

21 Mei 1880.

Waarde Vriend. !

Sprak ik in mijn vorigen brief van de Vrije Universiteit op Gereformeerden grondslag, als van iets verblijdends, laat mij u thans mogen duidelijk maken waarom ik dit deed.

Indien het moest, zou ik ook kunnen zeggen waarom ik er mij niet onvoorwaardelijk in verblijd, ot waarom ik mij verheug met beving.

Maar niemand behoeft voor zijn pleizier pessimist te zijn, dat kan ik u van ganscher harte verzekeren. Als men zich, in den geloove, ergens in verblijden kan, hebben we dit als een zeer dierbaar geschenk van God te erkennen.

En wie, die gereformeerd wenscht te zijn, zou er zich dan niet in verblijden dat de Gereformeerde geloofsleer weer de aandacht begint te trekken van mannen van wetenschap en talent, en niet meer besloten wordt binnen den kring van dienstknechten en dienstmaagden ? Niet dat ik nu alles verwacht van den „Gereformeerden grondslag." De ondervinding heeft geleerd dat men zelfs op den grondslag Christus, hout, hooi en stoppelen kan bouwen. Ook : dat men op ,/Gereformeerden grondslag" zoowel een modern determinisme als antieke Antinomianery, onuitstaanbaar inethodisme niet mindei