is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de Synode en het historisch gewordene. Het blijft op deze wijze een onafgebroken rond loopen in den toovercirkel van individualisme en reglementarisme.

De Ncderlandsche Hervormde kerk heeft geene leer meer, die zij handhaven kan. Nu beweren de conservatieven wel het tegendeel en zeggen, dat de leer, van welke in art. 11 A. R. gesproken wordt de leer is die wordt uitgedrukt in de drie formulieren van eenheid, maar dit is nergens beschreven en is hun subjectieve meening. Deze meening beroept zich natuurlijk niet op het werkelijk bestaande, maar op historische rech ten, en besluit daaruit, dat geene andere leer kan bedoeld zijn.

Ik zie echter niet in, waarom geene andere leer kan bedoeld zijn. Geest en strekking van den ganschen reglementenbundel, in verband met de gansche historie vau 181(S at en alle kerkelijke procedures tot op dezen dag, bewijzen dat de leer van 1618 niet bedoeld is. Zal nu de Hooge Raad, stel dat het tot een conilict kwam, naar een anderen maatstaf oordeelen, dan dien van het beschreven recht?

Wellicht! Als wij de mogelijkheid aannemen, dat het hoogste

rechtscollege geheel uit gereformeerden bestaat en de zienswijze van de Heraut toegedaan is, dan weten wij niet, wat er gebeuren kan.

Dat echter historische rechten, in den grond verjaarde rechten, niet zoo heel veel beteekenen, heeft onlangs de Standaard

duidelijk uitgesproken.

Het was in een pleidooi voor de opheffing van de Iiijks l niversiteit van Utrecht. De heer Schaepman heeft, zooals ge weet, in de Tweede Kamer een motie aanhangig gemaakt strekkende tot bezuiniging op het Hooger onderwijs. Practisch loopt dit uit op opheffing van een of meer Rijks Universiteiten. En nu schijnt het wel dat, in de eerste plaats, Utrechts Hoogeschool voor de slachtbank bestemd is.

Heide het Handelsblad en de Standaard zijn reeds, met het slachtmasker in de hand, naar Utrecht getogen.

Utrecht beroept zich o. in. op zijn historische rechten. Het is waar, zegt de Standaard, gij hebt historische rechten. Maar

Historische rechten zijn nu eenmaal historisch en verliezen

daarom juist door het verloop der historie hun kracht.

Of dit nu eene zuivere anti-revolutionaire rechtstelling is, weet