is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets anders. Op een valsch bericht dat de M a z i t o eZoeloe, een krijgvoerende stam in de buurt, vreeselijk had huisgehouden onder een grooten troep Arabieren en hun volgers, werd Moesa — een der Johannamannen, zooals wij weten — zóó bevreesd, dat hij met de andere Johanna-mannen terug wilde naar de kust en zij Livingstone verlieten. Toen zij in December 1866 na veel moeilijkheden te Zanzibar waren aangekomen, brachten zij, om zich wegens het verlaten van den reiziger te verontschuldigen, het praatje in omloop dat hun meester het Ny as sa-meer was overgestoken naar het noorden en op de westkust van dat meer, tusschen Marenga en Maklisoora, door een troep woeste inboorlingen overvallen en met twintig man vermoord was. Livingstone had tweemaal geschoten en twee aanvallers gedood — zoo luidde het verhaal, dat Moesa deed — doch toen hij op het punt stond van weer te laden, waren drie der Mafité, — zoo heette de stam — door den rook der schoten heen op hem los gesprongen en één van hen had hem met een bijlslag van achteren neergeveld, zoodat het hoofd nagenoeg van het lichaam werd gescheiden. De J o h a n n a-mannen waren weggevlucht in een dicht bosch en daardoor wonderbaarlijk ontsnapt. Daarop waren zij weder naar het lijk van hun meester teruggekeerd, hadden met eenige gepunte stokken een graf gedolven en de overblijfselen van het lijk aan den grond toevertrouwd. Bij het kruisverhoor dat Moesa onderging, hield deze stokstijf vol dat alles zoo geschied was, en Dr. Kirk en Dr.