is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door haar toedoen werden kweekscholen voor onderwijzers opgericht, in 17% te Amsterdam, in 1801 te Rotterdam, in 171)6 te Haarlem, in 1806 te Utrecht, in 1797 te Groningen. Zij lokte geschriften uit over de opvoeding en bevorderde de uitgaveu van leesboeken over godsdienst en onderwijs. Zoo schreef Schouten over het bestaan van God (1787), J. Wigeri over de Kenmerken eener Goddelijke openbaring (1787), J. Clarisse over Ongodsdienstigheid, de bron van alle tijdelijk en eeuwig ongeluk; Godsdienstigheid integendeel die van tijdelijk en eeuwig geluk, 15. Verwey en W. 0. Hoog over de Godsdienst, geen beletsel voor geoorloofd vermaak. Om propaganda te maken voor de ontdekking van Dr. Jenner, de koepokinenting, en om de bezwaren van velen er tegen te bestrijden, liet zij liet werkje Ondervinding is de beste leermeesteres uitgeven. Van H. H. ten Oever en Wigeri liet zij uitgeven: Over de zedelijke opvoeding van kinderen; van I). v. d. Reiden, Over de middelen tot verbetering van het nationaal gezang, enz.

Om het standpunt der maatschappij te leeren kennen, kan het navolgend citaat uit eeue door haar in het licht gezondene redevoering van Mr. Nic. Sinderom dienen: »Een rechtschapen ouder tehoort zich hier inzonderheid naar de vatbaarheid van het kind te schikken, beginnende met allereerst uit het rijk der natuur de Godheid te leeren kennen. Kan men een oog in het ronde slaan, zonder overal en in alles het bestaan van een almachtig Wezen te ontdekkeu ? Er bestaat niets, waarin men geene leering vinden zal. Men beginne dan ook aldus God te leeren kennen; zoo zal het kind zuivere begrippen verkrijgen, en in staat gesteld worden, om eenmaal iets meer te weten. Dat men eerst daarna van eene Goddelijke Openbaring spreke. Ja, het is maar al te waar, dat, wanneer de oudere deze openbaring te ontijdig ontdekt en met het onderwijs in bijzondere leerstellingen te vroeg eenen aanvang gemaakt hebben, het gevolg daarvan geweest is, dat hunne kinderen onverzoenlijke partijgangers, lage dwepers, schijnheilige booswichten en openbare Godverzakers geworden zijn."

Voorwaar, minder kon het wel niet. Daarom begon men eerst den Catechismus op school ter zijde te stellen en later ook geheel den Bijbel. Vroeger was het de schoonste taak der school geweest, de kinderen te brengen tot de kennis der H. Schrift, om ze reeds vroeg in de paden des Heeren te doen wandelen, opdat ze, oud geworden