is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaar brengt, het zedelijk besef van verantwoordelijkheid verzwakt en de liefdegaven afsnijdt;

3". uit sociaal oogpunt beschouwd, leidt in de verkeerde richting;

4". ingaat tegen het beginsel, dat wie daartoe in staat is, zelf het onderwijs zijner kinderen bekostige.

Den 2en Dec. 1895 ontviel aan het Chr. onderwijs de verdienstelijke onderwijzer Klaas de Beyl in den ouderdom van bijna 76 jaren, na bij de 60 jaar de school gediend te hebben.

Den 30 Januari 1820 werd de heer De Beyl te Harderwijk geboren, waar hij van den hoofdonderwijzer Punt zijne opleiding ontving. Op 16jarigen leeftijd deed hij te Elburg examen voor den 4en rang, waarna hij verder zich zelf moest vormen. Veel aanleg voor de studie bezittende, verkreeg hij zonder buitengewone moeite den tweeden rang. Als hulponderwijzer was hij eerst te Zaandam, daarna te Harderwijk, bij zijn vroegeren patroon Punt, werkzaam en mocht op 24jarigen leeftijd het genoegen smaken, aan het hoofd der openbare school te Garderen geplaatst te worden, welke betrekking hij twintig jaar bleef vervullen. Wegens het gebruik, dat hij van den Bijbel in school maakte, werd het hem door den schoolopziener te Garderen lastig gemaakt. Gelukkig werd hij tot hoofdonderwijzer aan de Christelijke school te St. Anna Parochie benoemd, welke benoeming hij aannam. Gelijk wij reeds aanstipten, streed De Beyl te St. Anna Parochie wakker voor de zaak van het Chr. Onderwijs, o. a. in zijne brochure's tegen den openb. hoofdonderwijzer Jansen te Harlingen en tegen Ds. De Haas, Xed. Herv. Predikant te St. Jacobi Parochie.

Na slechts kort te St. Anna Parochie werkzaam geweest te zijn, aanvaardde De Beyl in 1868 de betrekking van hoofd der Chr. school te Oldebroek, die hij na vier jaren met een gelijke betrekking te Elburg verwisselde, waar hij tot zijn dood toe, ongeveer 23 jaar, werkzaam was.

In het Chr. Schoolblad van 13 Dec. 1895 schreef de heer J. W. van Straaten, Hoofd d. Christelijke school te Dieren, het volgende over den heer De Beyl:

d Konings- en Oranjegezind was hij op en top. Eens viel hein de eer te beurt, van Z. II. Koning Willem III in zijn school een bezoek te ontvangen. Met den geneesheer van Garderen, Dr. Huysman, bewerkte l''j de boeren, om de heide af te staau voor het kamp.

»0p kerkelijk gebied bewoog De B. zich gaarne. Als onderling der