is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Atheensche burgers, die de wijsheid des wetgevers in het vrouwentimmer opgesloten had. Onbekend met de uitspattingen der zinnen waren de matronen door hem van het wereldsche leven buitengesloten en met opzet binnen de nauwe grenzen van een meer dan middelmatige opvoeding gehouden. De groote courtisanen, de musiciennes, danseressen, wijsgeerige, dichterlijke en welsprekende hetairen waren daarentegen zeer verslaafd aan de Aziatische ondeugd. Zich tot het gebied der hoogere geestesontwikkeling willende verheffen, de voorschriften der gewone zedenleer verachtende, hadden zij de vruchten van den boom der kennis gevonden. En evenals bij de mannen verscheen bij de vrouwen de tegennatuurlijke liefde in den vorm van nymphomanie, maar uitsluitend gepleegd door eenige courtisanen, wier zinnen door de uitspattingen verstomd waren. Onder den naam van Lesbische liefde bekend, werd zij eerst door de dichterlijke verbeelding van Sapho juist omschreven: zij omvat dus in haar geheel de studie der afdwalingen van het verstand en van het gevoel.

De geschiedschrijvers der oudheid hebben ons het relaas der ziekelijke aandoeningen achtergelaten, die tegelijkertijd de pathologie en de psychologie raken. De Grieken hadden aan deze ondeugd der vrouwen den naam van wederzijdsche liefde gegeven en aan haar, die er zich aan overgaven, dien van tribaden. Lucianus heeft in haar kleinste bizonderheden een nachtelijke zwelgpartij van tribaden weergegeven in den vorm van een samenspraak tusschen twee courtisanen, Clenarium en Leaena. Deze, door haar vriendin ondervraagd, bekent onder welke omstandigheden zij geslachtsgemeenschap met Megilla gehad heeft, en hoe zij nog onschuldig zijnde, door deze tribade van Corinthe verleid