is toegevoegd aan je favorieten.

Over anaëropolarimetrie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3) Bereiding van

mono \ natrium wijnsfccn^nur aethyl. dl I kalium J

De wijze van bereiding dezer oplossingen wijkt in zooverre af van die van Prof. M.,

dat ik, in plaats van aethylaat te voegen

bij wijnsteenzuur aethyl in alcoholische oplossing, wijnsteenzuur aethyl voeg bij de oplos-

-g v» ÏÏT

B. Over den invloed van waterdamp en zuurstof in de lucht op het s. draaiingsvermogen.

Zooals in de inleiding reeds gezegd is, moet, ter bepaling van het s. draaiingsvermogen van

mono \ natrium wjjnsteenzuur aethvl, gebruik di | kalium J

gemaakt worden van een toestel, waardoor

de stoffen in de waarnemingsbuis van den

polarimeter kunnen gebracht worden, zonder

met de zuurstoi oi waterdamp der lucht in

aanraking te komen. Genoemde lichamen toch

worden, zooals op bladz. 7 blijkt, door water

en zuurstof ontleed, welke ontledingen na

korter of langer tijd het waarnemen onmogelijk

maken, omdat de oplossingen dezer stoffen

door geelkleuring slecht ot in het geheel niet