is toegevoegd aan uw favorieten.

De wetten tot vaststelling van het briefport en tot regeling der aangelegenheden van de brievenposterij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet Wet 1M , v. 1850. v. 1S70. Art. Art. «jde.

Tokt

van dag- of weekbladen 17 20

van drukwerken 18 20

Vooruitbetaling van het port van bladen en drukwerken 19 25

Verbod van schriftelijke bijvoegiug of verandering. 20 25

Uitzondering voor drukproeven 20 25

'van opene schriftelijke mededeelingen of briefkaarten. 21 26

van monsters of stalen van koopwaren .... 23 28

Vooruitbetaling 23 28

Beperking in het bijvoegen van mededeelingen. . 23 28

Berekening van port bij verzending in verschillende rigtingen wegens veranderde bestemming. 25 ! 30 vau brieven, gedrukte stukken en monsters of stalen van koopwaren uit vreemde Rijken en de

koloniën 28 36

Binnenlandsch port van brieven enz. uit Nederland

naar den vreemde 30 39

Vrijstelling van port ' 31 39

Verbod vau insluiting vau bij zondere brieven in

brieven of pakketten met genot van vrijdom. . 31 40

Zie verder Frankering.

Postkantoren.

Vestiging daarvan 0 o

Zie verder Brievenpost.

Postwissels.

Verkrijgbaar op alle postkantoren j 26 30

Regt daarvoor te betalen I 26 30

Voorbehoud van vermindering 26 | 30

Vordering van berigt van ontvang 14 19

Postzegels.

Ingebruikstelling daarvan 5 7

Omslagen en formulieren daarvan voorzien ... 58

Buiten-omloop-stelling 5 8

Straf op namaking of vervalsching van postzegels

en op het gebruik van nagemaakte of vervalschte I 9 9

Idem van omslagen en formulieren | 5)8