is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rustig. Thermostroomen waren steeds te verwaarloozen klein. Zij zijn ook zooveel mogelijk vermeden door contacten rood koper op rood koper te nemen en de soldeerplaatsen van den platinadraad zoo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. In den tak van den galvanometer bevond zich een commutator met contacten door samenvloeiend kwik als beschreven in Meded. no. 27.

8 4. liet bepalen van het nulpunt.

Het bepalen van den weerstand bij 0° C. leverde in den beginne vele moeilijkheden op.

Het is bepaald noodig den draad binnen een glazen vat door een bad van vloeistof te omgeven, daar men anders de zekerheid mist, dat hij werkelijk nul graden wordt, wanneer men dit vat in ijs plaatst. 1'araftineolie ot petroleum als in § 10 van mededeeling no. 27 genoemd, bleken minder geschikt, omdat de draad dan lastig weder te reinigen is. Een afdoend middel is eene vloeistof te nemen, die bij weinig verhoogde temperatuur reeds kookt, en dus door matig verwarmen onder verminderden druk geheel verwijderd kan worden. Als zoodanig werden isopentaan en amyleen gebruikt.

Het is verder noodig deze vloeistof, opdat ze na verdamping niets op den draad zal achterlaten, door distillatie, onder afsluiting van de lucht, over te brengen in het vat, waarin zich de weerstand, om op 0° te worden gebracht, bevindt.

De inrichting van dit vat was, toen nog gebruik gemaakt werd van dunne toeleidingsdraden, iets anders