is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze verkoopers werden nu herhaaldelijk verbaliseerd en in verschillende instanties veroordeeld. Ze richtten zich tot den raa van Leiden met het verzoek, art. 14 te wijzigen, omdat zij door de weigering der gezondheidscommissie anders broodeloos zouden worden gemaakt. In het begin van 1909 verklaarde evenwe genoemde commissie, na een onderhoud gehad te hebben met B. en W. van Leiden, zich alsnog bereid, haar medewerking te verleenen tot de uitvoering van het bewuste artikel

Vermeldenswaardig is nog het besluit van den raad der gemeente Zwolle in 1907, waarbij aan B. en W. machtiging werd verleend de melk van verdacht vee bij besmettelijke veeziekte van gemeentewege op te koopen en te vernietigen.

Keuring van levensmiddelen. Men is er zich mede in de laatste jaren duidelijk van bewust geworden, dat tal van personen levensmiddelen verkoopen, die niet aan de eischen voldoen, welke met het oog op de gezondheid en de economische belangen van de bevolking mogen gesteld worden. Bij onze beschouwing over de keuring- van de melk, hebben wij hierboven medegedeeld, dat op verschillende wijzen met de melk in meerdere of mindere mate geknoeid wordt, en hoe in eenige gemeenten van ons vaderlan door het in het leven roepen van een verordening op en verkoop van melk paal en perk gesteld is aan de vaak zeer

ernstige vervalschingen. .

Maar ook voor ander voedsel dan de melk doet zich helaas

het gemis aan een keuringsdienst in zeer vele gemeenten maar

al te zeer gevoelen.

In een verslag van den gemeentelijken keuringsdienst te Leiden,

welke ingesteld werd ten gevolge van een raadsbesluit van en oosten Juni 1901, lezen we, dat van de bijna 80 onderzochte monsters meel er bijna 19% ondeugdelijk bleken, van de ™ *0 monsters onderzochte cacao 86 °/o, dat de peper in 38 o van de gevallen vermengd was met andere stoffen, dat de kaneel in 63 °/o van de gevallen vervalscht was, de notemuscaat in 24 ,o van de gevallen, de saffraan in 92 »/o van de gevallen zoodat het bijna onmogelijk was om in de stad echte saffraarite krijgeru De azijn was in 12 > van de gevallen vervalscht, de raapolie

'n Welk een groot financieel nadeel dergelijke knoeierijen voor de bewoners van een stad opleveren, kan ons een, zij het dan