is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook eenigszins ruwe, berekening leeren, ten opzichte van den verkoop van ondeugdelijke melk.

Wanneer men rekent, dat in een stad als Leiden met 60000 'nwoners per dag ruim ongeveer 20000 L. melk alleen voor gebruik dient, dan kan men veilig aannemen, op grond van vroegere onderzoekingen te Leiden gedaan, dat de helft onvervalscht en andere helft meer of minder met water vermengd in den handel wordt gebracht. In den tijd, dat de gemeentelijke keuringsdienst bestond, is het gebleken, dat de melk door mindere vervalschingen over het algemeen 32/100 °/o meer vet en 64 K.G. meer room ging bevatten dan vroeger, hetgeen den verbruikers ten goede komt.

Aan die 20000 I.. melk werden vroeger ongeveer 2000 L. water toegevoegd, die door de menschen betaald werden als melk en dus tegen 8 ct. per L. (de geldelijke waarde van die melk was dus ± ƒ160.—) een jaarlijksch voordeel opleveren van in ronde cijfers /58000, die vroeger betaald werden voor water.

Bij een dergelijk nadeel, dat de ingezetenen lijden tengevolge van de knoeierijen van een deel der bewoners, zijn de onkosten, verbonden aan een gemeentelijken keuringsdienst, zeer zeker gering te noemen.

Maar niet alleen uit economisch oogpunt, ook uit medischhygiènisch oogpunt is het in het leven roepen van een gemeentelijken keuringsdienst zeer toe te juichen. Bij een zoodanigen dienst let men niet alleen op opzettelijke vervalschingen, ook het al of niet deugdelijk zijn van de waar, welke ten verkoop worden aangeboden, wordt nagegaan. In een zeer groot aantal gevallen blijkt voor de gezondheid schadelijke voedingsmiddelen te worden verkocht.

De helaas geliefde lekkernij het roomijs doet heel wat darmcatharre bij kinderen ontstaan, als gevolg van de niet voldoende reiniging van de bussen. Ze worden den ganschen dag door de stad gereden en telkens weer aangevuld met nieuwe en volstrekt niet in alle opzichten deugdelijke mengsels. In slechten staat verkeeren dikwijls aardbeien, pruimen, kersen, sinaasappelen en ook gedroogd fruit: vijgen, rozijnen, pruimen, enz.; visch en vleesch.

De regeling van den gemeentelijken keuringsdienst geschiedt meestal niet door één, maar door meerdere verordeningen. De gemeente Leiden b.v. heeft (behalve een verordening op den handel in en den verkoop van melk), een verordening op de keuring van eet- en drinkwaren, een verordening op het veil

verkeeren dikwijls aardbeien, pruimen, kersen, sinaasappelen en