is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adriaan Wijnants van Resant,

zoon van (van blz. 69).

en van

Geboren omstreeks 1586.

Overleden tusschen 1668—1679.

HUvvt omstreeks 1611.

Elisabeth van Liebergen, dochter van

Geboren

van Liebergen Overleden v00r

Adriaan Wijnants van Resant wordt vermeld in een acte van Eindhoven d.d. 31 Me! 1667 als wonende te Westerloo (aan de Nethe bij Aerschot) en als vader van zijn hierna te noemen zoon J e r o n i m u s.

Uit een acte van Eindhoven van 4 December 16/ blijkt dat hij en zijn vrouw toen overleden waren; deze

zeer belangrijke acte,') welke zijn kinderen en meer bijzon -

derheden doet kennen, volgt in onderstaande noot in extenso. Er blijkt o. a. uit, dat hij te S c h ij n d e 1 het kasteeltje Groenendael bezat. Van dit gebouw is thans niets meer te vinden; het is gesloopt, hoewel oude inwoners aldaar zich den naam nog herinneren.

>) Dat voor ons comen sijn de hr. ende mr. Paulus Wijnants van R o san, canoninck binnen de vrijheyt Geel, als last ende "procuratie hebbende van Egidius Wijnants van Rosa , alhier mede present ende Maria Wijnants van Rosan, "hun mede fort ende sterck makende voor Carolus Kemens "als man ende momboir van sijne wettige huysvrouwe Bar b ara ','wijnants van Rosan, alle kinderen ende erffgenamen van ,'wijlen A d r i ae n W ij n a n t s v a n R o s an ende Elisabeth van L i b e r g e n echteluyden waere als sij leeffden, volgens procuratie op hem gepasseert ende verleden voor den not* W. 11 e b r o r d u s "pauli ende seeckere getuygen binnen de vrijheyt G e e I voorst, 'den 24 Oct. 1679; mitsgaders Franc hois Moors ende Jan "van Vorstenbos als last ende procuratie hebbende van Mr. >'a r n o i d u s Moors, meijer binnen h e r s s e 11 alhier mede pre'sent soo voor sijn selve. als wettich momboir van J o a n n e s "r o I a n d j s L o n g i n (in reguarde van de wekker oock[wettigen .decreet gegeven is bij heeren schouteth ende schepenen der heerlijcht.