is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies van den directeur der gemeentewaterleidingen, aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Amsterdam op het rapport ... uitgebracht door den Heer Th. Stang

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al die ervaringen bleven voor niemand geheim, doch desondanks werd intusschen in de onmiddellijke nabuurschap der Amsterdamsche winplaats en eveneens in geheel gelijksoortig duinterrein een vertikale, ondiepe gesloten draineering gebouwd, en in den aard der zaak lag het, dat met belangstelling de uitkomsten ervan werden tegemoet gezien. Aanvankelijk hoorde men niets dan goeds, totdat volgens mcdedeeling van bevoegde zijde, ook hier de leptothrix ochracea zijn verwoestingen aanving, die thans tot gevolg hebben, dat elk jaar niet onbelangrijke vernieuwingen moeten plaats hebben. Daar, d. i. in de winplaats der Haarlemsche Waterleiding, waar geen open kanalen bestaan, kan en moet men zich wellicht dien duren last getroosten, doch waar deze wèl bestaan, ware zoo iets een niet to vergoelijken dwaling. Uit de steeds grooter wordende waterleidingpraktijk zijn tal van gevallen aan te wijzen, waarin zich soortgelijke gebeurlijkheden voordoen.

De natuur is onbarmhartig maar eerlijk en vooral streng rechtvaardig; wat zij dus doet in de Amsterdamsche winplaats, dat doet zij óók in de Haagsche //watervang", voor zoover in beide terreinen de omstandigheden over één kam kunnen worden geschoren. Bij een bezoek in do Vogelenzangsche duinen van den rapporteur op 14 Januari 1907, waarbij hem do Ingenieur der Gemeentewaterleidingen J. van Poelgeest tot geleider strekte, deeldo hij, d. i. de Directeur der Haagsche duinwaterleiding, met benijdenswaardige openhartigheid aan genoemden ingenieur mede, dat de hoofdstrang der draineering in de Haagsche//watervang", tevens de eenige hoofdtoevoerleiding ter lengte van 5000 Meter, geheel of ten deele verstopt x) is, en dat hij genoodzaakt zou wezen die draineerleiding schoon te maken, maar waartoe van de bevoegde autoriteit nog geen vergunning verkregen was. Dit //Schoonmaken" staat nagenoeg gelijk met geheele vernieuwing van dc draineerleiding, welke echter niet kan gebeuren alvorens een geheel afzonderlijke, vrij diep liggende afvoerleiding is gemaakt, mot alles wat daarbij komt.

Van de waarheid hiervan heeft de adviseur zich kunnen overtuigen door een bezoek ter plaatse op 25 Augustus 1907, waarbij hem bleek, dat de ijzeren buizen, tor wijdte van 24 a 30 tot 32" voor een lengte van reeds circa 1000 Meter aanwezig waren, en volgens ter plaatse ontvangen mcdedeeling zou met het werk in September worden aangevangen.

Alhoewel nu over deze Haagsche details geen absoluut afdoende, d. i. zuiver technische mcdedeeling kan worden gegeven, omdat, ondanks zijn openhartigheid, do rapporteur zich steeds al te veel dubbelzinnig uitdrukt, zoo eischt niettemin de bedoelde vernieuwing, of wil men liever //schoonmaak", zonder eenigen twijfel een zoodanige uitgaaf, dat reeds daarmede alleen de economische waarde van zulk een kunstwerk nagenoeg volstrekt vernietigd is. Deze heillooze, door biologische werking optredende gevolgen

!) Wat met dit woord in zuiver teclinisehen zin bedoeld wordt, kan in dit advies niet nader verklaard worden, omdat zulks tot al te groote uitvoerigheid zou leiden.