is toegevoegd aan uw favorieten.

De mengkrystallen bij natrium-sulfaat, -molybdaat en -wolframaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

halte op de afkoelingslijn (180 secunden) op, welke zich bij toenemend S-gehalte geregeld naar hoogere temperaturen voortzet tot 10% S toe, overeenkomend met hetgeen zich in de vorige doorsneden vertoonde. De hier optredende verschijnselen vinden hun geredelijke verklaring daarin, dat de overgang y-l wederom ononderbroken kan plaats hebben, zooals bij de mengkrystallen met gering M-gehalte, daar het ontmengingsgebied in de 7-krystallen niet meer met dien overgang samenvalt. De doorsnede van dit gebied met het vlak (<i M 4 W) S is in een gesloten kromme overgegaan, om in de volgende doorsneden te verdwijnen. De breedte van het ontmengingsgebied in de richting van de temperatuuras is gering, zooals de getallen in de laatste kolom van de tabel aangeven. Deze waren uit de afkoelingslijnen af te leiden als de punten, waarbij de afkoeling weer met de oorspronkelijke snelheid plaats vond.

De doorsneden (OöM 33W)—S en (7M 3W)—S.

Van de doorsnede (G5M 35W)—S werden het beginpunt en de mengels met 1, 5 en 8 o/0 S onderzocht. Het eerste vertoonde niet meer den overgang «-£ (pag. 24); door toevoeging van l % S trad deze echter weer duidelijk op bij ()(50°. Ook was hier de overgang tf-y te constateeren bij een iets hooger temperatuur dan bij G5M 35W, zooals te verwachten. — Terwijl het S-vrije mengsel den overgang 7-5 met hetzelfde groote warmteeffect vertoonde als in het geheele M—W stelsel het geval is, werd door toevoeging van 1 % S niets waargenomen dan een vertraging, kenbaar als afplatting van de afkoelingslijn, ca 100° lager dan de aanmerkelijke halte bij 05M 33VY. Daar dit verschijnsel bij het M—S stelsel nauwkeurig bestudeerd en beschreven is, behoefde er bij de doorsneden aan den M-kant van het ternaire stelsel, waar steeds hetzelfde gedrag optreedt, niet diep op in gegaan te worden.