is toegevoegd aan uw favorieten.

Geïllustreerde gids voor de Noordzee-eilanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verleenen. Later heeft men gelukkig dergelijke verschrikkelijke vloeden niet meer beleefd. Wel liet die van 1855 zic-h vreeselijk aanzien en ook toen hadden er dijkbreuken plaats bij Nes en Ballum, doch de schade was niet groot en de gevolgen waren niet treurig.

Ameland heeft tot 1829 een merkwaardig en oud adellijk slot bezeten in het oude Cammingha-huis, eertijds Jelmerastate geheeten. Het was het slot van Amelands voormalige Vrij- en Erfheeren. Het was een waardig gedenkstuk van de voormalige grootheid en den bloei van het eiland. De stichting van deze stins dagteekende uit het begin der vijftiende eeuw door Heer Ritske van Jelmera. In 1G04 werd het hoofdgebouw vernieuwd door Sicke Cammingha en Catharina Herama, wier wapenschilden prijkten op de groote en fraaie poort.

Menig edelman, in die tijden van vervolging genoodzaakt om te vluchten, heeft in dit kasteel een veilig toevluchtsoord kunnen vinden. Het kasteel was met zijne uitgestrekte bossclien en tuinen eeuwen achtereen het voornaamste sieraad van Ameland. Zeer jammer is het, dat dit gedenkstuk van voormalige grootheid in 1829 onder de hand des sloopers is gevallen, en dat de wallen, die het omgaven, gelecht zijn geworden.

In 1856 hoopte men, dat weldra voor het eiland een nieuw tijdperk van bloei zou aanbreken. Er was toen sprake van eene verbinding van» het eiland met den vasten wal. Met ernst is de zaak overwogen en behandeld, en een begin van uitvoering eraan gegeven door den verbindingsdam aan te leggen, die evenwel niet voor deistormen geweld bestand was, en waarvan de overblijfselen nog aanwezig zijn.

Ware die dam in stand gebleven, dan had de stroom geen doortocht meer kunnen vinden en de vlakte tusschen Ameland en den Frieschen wal zou spoedig door aanlibbing verhoogd en verbeterd geworden zijn. Had dit plan doorgevoerd kunnen worden, dan zou weldra een tweede dam aangelegd zijn, en welige landerijen en weiden zouden het gebied der zee hier ingenomen hebben. Het plan is mislukt, doch men blijft op het eiland toch nog altijd in hoop leven, dat deze groote wensch eenmaal werkelijkheid zal worden.

We wenschen thans nog eene wandeling te maken over het eiland en wel eerst door Nes. Eigenaardig is de stompe toren van dit kerkdorp, dte geheel op zich zelf staat. In de nabijheid is geen kerkgebouw te vinden. Het bovenste