is toegevoegd aan uw favorieten.

Geïllustreerde gids voor de Noordzee-eilanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middelzee een tempel had doen stichten, welke stichting vervol eens aanleiding zou gegeven hebben tot het ontstaan van dft eiland, dat naar dien afgod Fosteland werd geheeten. Occo van Scarl zegt, dat de leerlingen van den Evangelie-prediker Willebrordus, omstreeks het jaar 69o, Ameland waar toen Koning Radboud verbleef, bezochten en dat het door dezen Fosteland werd genoemd. In latere

tijden werd het eiland eene Heerlijkheid van de familie

CaSmdikwijls werd Ameland door zware stormvloeden geteisterd Vele bezittingen gingen daardoor verloren en

Nes meer dan één Meter hoog stond. Door den aanslag der 'eolven werden vele huizen geheel vernield. Het zeewater liep in welputten en regenbakken, zoodat nergens on het eiland goed drinkwater te bekomen was. Met \ eel moeite gelukte het om paarden en hoornvee op de hoogste gedeelten in de duinen te brengen, zoodat deze 8ro°te"deels bleven behouden. Menschenlevens gingen er niet bii verloren, doch zeer treurig was het tocmeel dei■ %eiwoesting De dijken, die de landen van Hollum, Ballum, Nes en Buren moesten beschermen, waren weggeslagen en vele diepe gaten waren er ontstaan. De hooi- en bouwlanden waren met zee- en duinzand overdekt, en al wat vruchtbaar was, had door overstrooming veel in waalpde verloren Van verschillende visschers waren de: scheepje., hun eenig middel van bestaan, geheel verbrijzeld en groote schide werd toegebracht aan verscheidene vracht- en beurtschepen De onmiddellijke schade aan een en ander werd Wroot op meer dan 18,000 gulden, doch gras- en bouwlanden brachten in de eerste jaren zeer weinig op door de oNerstuivingen van het zand en door den verderfelijke» invloed van het zeewater. De hooioogst gaf in }}et eei^te inar nog geen vierde gedeelte van de hoeveelheid des vorigen laars. Genoemd jaar was en bleef voor het eiland een üid van ramp, want in November van dat jaar \onden bT een storm zes visschers hun graf in de golven, terwijl hunne scheepjes te gronde gingen. Zes weduwen en verscheidene kinderen bleven hulpeloos achter en de arme eiland-bewoners waren niet bij machte lner voldoende hulp