Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den Koning niet bekrachtigd, dan na door de StatenGeneraal te zijn goedgekeurd."

Gij ziet, dat de Koning eigenmachtig al zelden een verdrag te sluiten kan hebben en evenmin eenen vrede.

De Koning heeft het opperbestuur over de koloniën en over de zee- en landmacht, doch er wordt voor zee- of landmacht geen geweer of soepketeltje gemaakt, vóór de Volksvertegenwoordiging de gelden daarvoor heeft toegestaan; en de reglementen op het beleid der regeering in de koloniën .... worden door de wet geregeld.

Zoo vernietigt het eene het andere. Leest gij in artikel 64: „De Koning heeft het recht van de munt, dan meent gij, dat dit heel wat kan beteekenen, doch elders staat weer: het muntstelsel wordt door de wet geregeld," zoodat het heele recht van de munt neerkomt op het onschadelijke recht van „zijne beeltenis op de muntspeciën te doen stellen."

De Koning heeft het opperbestuur van de algemeene geldmiddelen; hij regelt de bezoldiging van alle collegiën en ambtenaren, die uit 'sRijks kas worden betaald.

Nietwaar, dat is mooi!

Maar elk jaar hoort gij in de Volksvertegenwoordiging een lang gekibbel over de weinige honderden guldens, die aangevraagd worden, om de inkomsten van dezen of genen ambtenaar een weinig beter te maken. Soms wordt door de Volksvertegenwoordiging heel de bezoldiging geweigerd, waardoor dan het ambt van zelf vervalt.

De Koning heeft het recht van gratie van straffen, door rechterlijk vonnis opgelegd.

Dat is een heerlijk recht!

Doch al dadelijk wordt erbij gevoegd, dat de Koning eerst het advies moet inwinnen van den rechter, die het vonnis heeft uitgesproken.

En nog dit jaar hebben wij in de Volksvertegenwoordiging den minister van justitie zien aanvallen over het gebruik van dit recht. Als er misbruik van gemaakt werd, zou de minister van justitie ervoor moeten boeten.

De Koning draagt aan de State n-G e n e r a a 1 ontwerpen van wet voor.

Ook al een recht van beteekenis, maar elk lid van de Tweede Kamer kan even goed een wetsvoorstel inbrengen als de Koning.

Sluiten