Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is dus de opmerking niet juist welke ons indertijd van hooggeachte zijde gemaakt werd, dat, — evenals tegen de leer dat de uitverkorenen van de geboorte af wedergeboren zijn, zóó ook tegen de eeuwige verkiezing, de tegenwerping kan ingebracht worden, dat dan prediking des Woords overbodig wordt voor de eigenlijke behoudenis der zielen. Want een besluit brengt op zich zelf hetgeen besloten is niet tot stand. Het besluit eischt de van eeuwigheid vastgestelde middelen, zal het einddoel waarlijk bereikt worden. Maar dit hebben wij tegen de bewuste leer, dat zij zoo goed als opheft één der middelen die gesteld zijn om de uitverkorenen, altans die niet terstond wegsterven, bij aanvang tot de zaligheid te brengen. Dat middel is het Woord der prediking. Dit Woord der prediking wordt onnoodig en overbodig, n.1. als een middel, of zaad der wedergeboorte. Vóór dat Woord zijn zij immers de verlossing in Christus in beginsel aireede deelachtig: immers vóór het Woord reeds wedergeboren. Het hoorbare of in algemeenen zin: uitwendige Woord heeft voor hun zaligworden of behoudenis zélf, op die wijze geen beteekenis meer. Wel voor hun bekeering en geestelijke ontwikkeling of vorming, maar niet voor hun redding als zoodanig van den dood, en eigenlijke toebrenging tot Christus en tot het leven; in één woord, niet voor hun levendmaking. Nu kan men wel de bekeering als óók nog noodzakelijk voorstellen. Doch die bekeering, welke dikwijls zoo ver van onze eigenlijke levendmaking afgezonderd ligt, schijnt een niet zeer urgente zaak. In elk geval haar nog niet intreden, kan die levendmaking niet meer te niet doen. Indien wedergeboren, zoo staat die bekeering, zoo zij nog noodzakelijk is ten leven in elk geval ook wel vast, zoodat ik mij eigenlijk niet zoo daarover behoef te bekommeren. Immers die bekeering moét bij reeds plaatsgevonden wedergeboorte, vanzelf, zij het op Gods tijd, wel volgen, ook zónder dat ik daar ernst mee maak. — En indien niet wedergeboren, wat voor nut steekt er, ook in dit geval, in zorg over mijn bekeering? En ook al gewerd mij dan nog een zekere bekeering, diè zal mi] niet redden! Een echte bekeering is hier uitgesloten, want wedergeboorte onder het Woord is in elk geval iets dat geheel

Sluiten