is toegevoegd aan je favorieten.

Aanvullingen en verbeteringen van Romein's Naamlijst der predikanten in de Hervormde gemeenten van Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Frederik H. en Foeckjen Sminia , en weduwe van Egbert van Baard, grietman van Haskerland. (Burm.). — Engelsma (Glass. Zevenw.) zegt van hem: „Onze Tenninck verspreide van zig een liellyke reuk van tedere en ongeveinsde Godvrugt, wiens gedagtenisse als van een uitmuntende regtveerdige en een kragtige bidder hier lang in zegeninge geweest is."

Blz. 621. noot 3, r. 1 staat: „Tochfsteen." Dit moet zijn „Toetsteen der Waarheid en der Dwalingen."

Blz. G22. r. 1 v. b. 1706 moet zijn 1707.

Blz. 622. Joh. Edema. Zijn vader was burgemeester van Sneek.

Blz. 622. Jan Jarigs Wassenaar werd 1 Januari 1861 emeritus. Tot zijn emeritaat was hij Schoolopziener en Rector van de hier bestaande Latijnsche School. Hij overleed 30 Januari 1873.

Blz. 622. Melcli. Clant stond hier in 1603, want toen was hij van hier uit lid der Synode van Harlingen.

Blz. 624. Chr. Jac. Bruining. Zie over hem de „Friesche Volksalmanak voor het jaar 1889" blz. 128.

Blz. 625. Joh. Karsten is geboren in Dec. 1775.

Blz. 625. Tjebbe Lazes Spannenburg is geboren in Oct. 1782.

Blz. 625. Herm. Fretl. Theod. Fockens is geboren 21 Dec. 1794.

Blz. 625. Luc. Lubb. van Loenen, geboren te Dalen 4 Febr. 1794, proponent te Bentheim 1818, candidaat in Drenthe 1819, werd in 1866 als predikant van Beilen emeritus en overleed aldaar 15 Januari 1875, oud bijna 81 jaar. Hij was een broeder van Winandus Isaac v. L. te Anlo. Dr. Jac. v. Loenen te Hardegarijp was zijn zoon.

Blz. 626. Petrus Holkema werd 15 November 1889 emeritus en overleed 28 Januari 1890.

Blz. 626. Mr. Douwe Rinses, ook Mr. Douwe Ter Caple en Doniinicus Rinses genoemd, was hier reeds 2 Dec. 1601 volgens eene aanteekening in het oude kerkeboek van Oldeboorn , terwijl hij hier 3 April 1606 nog was, toen hij verzocht „ontslagen te zyn van gaarlegginge met Oudeboorn , om een eigen Kerkenraad in zyn Gemeinte te stellen." (Glass. Zevenw. blz. 78.)