is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen tegen de verloskundige tabellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hem beletten een werkdadig aandeel aan de geboorte te nemen. Men denke slechts aan die geval* len, in welke door voorafgegane ziekte de vorm der bekkens zoodanig is veranderd en deszelfs ruimte verkleind, dat onmogelijk een welgevormd kinderhoofd daardoor geboren kan worden, zelfs dan niet, wanneer men de onthersening had verrigt, waartoe ook nog de benoodigde ruimte ontbreken kan. Geen ander redmiddel dan de keizersnede is er overig voor de ongelukkige, die zich somtijds bever in den gapenden muil des doods werpt, dan tot zulk eene twijfelachtige kunstbewerking hare toestemming te geven. Ook de naastbestaanden, die aan dat redmiddel wanhopen, gruwen er van de dierbare lijderesse met nieuwe folteringen te kwellen, en zien den dood als eenigste heul met ongeduld te gemoet. Wat kan nu de verloskundige doen ? hij kan vermanen, raden, dringen, smeeken, maar hij mag niet over den wil van anderen beschikken. De ijselijke rol van toeschouwer is hem bij zoo veel ellende toegewezen; gelukkig! dat hij troost voor zich zeiven vinden mag in de bewustheid van niets verzuimd te hebben, wat tot eenen beteren afloop had kunnen leiden. Eene soortgelijke omstandigheid kan zich voordoen, wanneer de moederkoek den baarmoedermond bedekt en er met het beginnen der vlagen eene stortvloed ontstaat, welke het leven der vrouw dadelijk bedreigt. Is de vroedmeester daarbij tegenwoordig geweest, hij zoude eenen moord op zijn geweten hebben, zoo hij geene