is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namen, omdat onze tooneeldichter in tooneelkwestiën met hen in voeling kwam en over die betrekkingen het een en ander weet te vertellen.

Zoo oveT Napoleon Destanberg...

<( Maar », onderbreekt de lezer, « welk een zonderlinge biographie! Begin toch met te zeggen, waar en wanneer, de held uwer verhandeling geboren is, hoe hij er toe kwam voor het tooneel te schrijven en zoo al meer... »

Een weinig geduld, lezer! Laat ons terloops een oogenblikje doorhollen met mijn aanteekeningen bij de eerste kennismaking met den dichter van Roze Kate.

Dus, over NAPOLEON DESTANBERG.

« 't \\ as Karei Miry, zegt De Tière, die mij in betrekking bracht met Napoleon Destanberg, gewis één der beste onzer oudere Vlaamsche tooneelschrijvers.

Ik had eenige volksliederen gedicht en wenschte ze Destanberg te laten lezen, die toen de meester in dat vak was.

Miry gaf mij een aanbevelingsbrief mede en, met kloppend hart, trad ik in de woning van den volksdichter binnen, die te Oostacker een klein huisje betrok, hetwelk hij Vliegenburg had gedoopt. Eene tafel, een drietal stoelen maakten de gansche bemeubeling van zijne werkkamer uit.

Destanberg, na den brief van Miry gelezen te hebben, keek mij met zijn fijnen en geestigen blik aan.

« Laat eens hooren », zei hij.

Maar, om zijne sympathie te winnen, hiélld ik mijne verzen in den zak en begon over zijne liederen te spreken, die ik van buiten kende en bewonderde.

Dat beviel hem ten zeerste; gedurende meer dan één uur las hij mij onuitgegeven verzen voor en schonk me zelf een lied in afschrift.

Het was laat geworden en Destanberg zei me :

« Kom eens terug en dan zullen we oveT uwe verzen spreken.» Dat ik terugkeerde, hoeft niet gezegd, en de opmerkingen die de grootmoedige en toegeeflijke dichter mij maakte, zijn me van groot nut geweest. » (1)

Over KAREL MIRY.

Van den componist van den onsterfelijken, thans wereldberoemden volkszang, « De Vlaamsche Leeuw », kreeg dte toen 1 /-

(1) Insgelijks aangehaald in een Sio-bibliographisch artikel over De Tière, door jan Bruylants, )zn, verschenen in "Lucifer,, 5en jaargang, September 1905, bladzijden 7 en S.