is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit de bron

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lijk of ge ziet. Kom binnen. We zillen 'n dreupelke pakken.

Dingend onder het lage boogdeurtje trad ik achter hem binnen. In de ouderwetsche, somberige keuken met veel tin en koper langs de bruingerookte wanden, was zijn vrouw bij den haard bezig met een reuzenketel beestenvoer te koken. Zij was struisch en dik, met groote blauwe oogen en vet-glimmende wangen en zij juichte van verbazing met haar grooten, houten lepel in de hoogte toen ze mij herkende en drukte mij krachtig de hand, nadat ze deze aan haar vuile, blauwe schort had afgeveegd.

— Verdeeke! riep ze, Verdeeke! 'K 'n hè nie anders gepeisd of da ge binst den oorlog deud woart!

ïk voelde al de hartelijkheid die achter deze ruwe woorden schuilde en vroeg op mijn beurt.*

7~ 8u^er ? Hoe het ge t gulder in den oorlog gemoakt ? Het g nier veel « Duiten » g'had?

V.?.or„alIe antwoord sloeg de vrouw haar beide armen ten hemel, terwijl L»uust leuk en kalmpjes antwoordde:

— Vele! Wrie vele!

— Zeu! riep ik verbaasd. En op Oelegem 'n hen ze 'r giene gezien!

Guust keek mij aan en zijn oogen kregen een uitdrukking alsof hij op zichzelf niet meer leek. Zij gingen even wijd van verbazing open, stonden zoo een poos heel strak en krompen toen weer tot hun gewone, leuke expressie, terwijl een breede spotlach over zijn lippen kwam zweven.

— Wie het er ou da wijsgemoakt? vroeg hij.

— De bazin uit de Speurgaal.

— O, die leugemeete! riep Guust's vrouw.

Guust zei een heele poos niets meer. Maar de spotlach speelde om zijn lippen, tintelde in zijn oogen, overglansde van lieverlede heel zijn leuke aangezicht. Hij zond zijn vrouw om de jeneverflesch en de glaasjes, terwijl hijzelf even met den grooten lepel in den ketel roerde; en, toen wij met het borreltje voor ons en de pijp in den mond gezellig neergezeten waren, en de vrouw weer langzaam-rythmisch met den reuzenlepel in den reuzenketel roerde, vertelde hij mij leuk-bedaard, met zijn trage stem, de gansche, hem genoeg bekende geschiedenis van de « republiek » onder de bezetting van den overweldiger.