is toegevoegd aan uw favorieten.

Epidemie-ordonnantie ontsmettingsreglement: bepalingen betreffende de bestrijding van de pest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 22a. In plaatsen of streken, waar een of meer gevallen van pest onder menschen of ratten zich hebben voorgedaan, is het Hoofd van plaatselijk bestuur in bijzondere gevallen, te zijner beoordeeling, bevoegd om na ingewonnen geneeskundig advies, gebouwen, zoo bewoonde als onbewoonde, en vaartuigen op kosten van den Lande te doen ontratten. (ingev. bij St. 1911 no. 394.)

Art. 23. De Hoofden van plaatselijk bestuur zijn bevoegd besmette of van besmetting verdachte voorwerpen ten laste van den Lande te doen ontsmetten of overeenkomstig de voorschriften, vervat in de artikelen 24, 25, 26 en 27 dezer ordonnantie, te doen vernietigen.

Art. 24. (1) Zoo vernietiging volgens schriftelijke verklaring van een geneeskundige noodig is en de eigenaren daarin toestemmen, al dan niet tegen overeen te komen en zoo mogelijk dadelijk te betalen schadeloosstelling, kan het Hoofd van plaatselijk bestuur zulks onmiddellijk gelasten.

(2) In zijn daartoe te nemen besluit worden de voor vernietiging bestemde goederen, met vermelding van de namen der eigenaren, aangewezen, onder aanteekening van de toestemming der eigenaren, zoomede van de schriftelijke verklaring van een geneeskundige, waaruit van de noodzakelijkheid der vernietiging blijkt.

(3) De in het besluit ter vernietiging aangewezen goederen worden door het Hoofd van plaatselijk bestuur onmiddellijk in beslag genomen.

Art. 25. Indien zonder schadeloosstelling de eigenaren zeiven tot de