is toegevoegd aan je favorieten.

De Inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 15. (Gewijzigd bij St. 1909 no. 498 St. 1910 no. 371 en St. 1913 no. 182).

*) § 1. Onder overwinst wordt verstaan het bedrag van de gewone en buitengewone uitdeelingen van welken aard ook, over het laatstverloopen kalenderjaar uitgekeerd aan oprichters, concessionarissen, preferente en gewone aandeelhouders, leden en andere deelgerechtigden in de winst — met uitzondering van het Gouvernement van NederlandschIndië —, berekend overeenkomstig het volgend artikel en verminderd met vijf ten honderd van de op aandeelen, bewijzen van lidmaatschap of deelgerechtigheid effectief gedane en niet terugbetaalde stortingen.

Het derde lid van § 4 van artikel 9 is ten deze toepasselijk.

**) § 2. In geval van liquidatie wordt het batig saldo, dat wordt uitgekeerd boven de effectief gedane en vroeger niet terugbetaalde stortingen in zijn geheel zonder eenigen aftrek als overwinst aangemerkt.

Uitkeeringen over het jaar, waarin de liquidatie is aangevangen, worden begrepen onder het batig saldo in deze paragraaf bedoeld.

De liquidatie wordt geacht te zijn aangevangen bij de ontbinding.

Art. 16. (Gewijzigd bij St. 1910 no. 371 en St. 1913 no. 182). Bij het bedrag der uitdeelingen in het vorig artikel bedoeld komen niet in aanmerking:

a. uitdeelingen aan in Nederlandsch-Indië gevestigde beheerende vennooten, bestuurders, commissarissen, gecommitteerden en verder personeel als zoodanig:

b. uitdeelingen of uitkeeringen aan onderstand genietenden in deze hunne eigenschap en aan verzekerden, voor zooveel de bedragen betreft, waarvoor verzekerd is;

*) Bij Stbl. 1909 no. 498 werden de woorden: „gedurende het laatstverloopen kalenderjaar uitgekeerd" gewijzigd in ,,over het laatstverloopen kalenderjaar uitgekeerd".

**) Bij Stbl. 1910 no. 371 werd § 2 aangevuld met het tweede en derde lid en werd in het eerste lid achter het woord „stortingen" bijgevoegd de zinsnede,,— de verhooging bedoeld bij artikel 17 ten 1ste daaronder niet begrepen" — welke zinsnede echter door Stbl. 1913 no. 182 weer is komen te vervallen.