is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlangen van dezen of van een hoogeren ambtenaar. Van elke sluiting en ontsluiting wordt een relaas model No. 14 opgemaakt waarin o. m. de hoeveelheid en de sterkte van het gedistilleerd wordt vermeld, dat uit de ruimten genomen is ').

Ten aanzien van stokerijen, waar het gedistilleerd in niet door de ambtenaren afgesloten vergaderbakken wordt opgevangen, gelden de navolgende bepalingen 2).

De emmers of andere denzelfden dienst verrichtende voorwerpen, waarin het ruwstooksel uit het grondvat wordt overgeschept, moeten na vulling in de onmiddelijke nabijheid van het stooktoestel blijven geplaatst. Met het verwijderen van die emmers en met het overstorten van het vocht in de tot bewaring van het gedistilleerd dienende kuipen, enz., moet worden gewacht, totdat het stoken geheel is afgeloopen 3).

De Eerstaanwezende ambtenaar kan bepalen, dat door den stoker een register wordt aangehouden betreffende den voorraadgedistilleerd van 50 pCt. in ieder der tot de stokerij behoorende vaste kuipen, leggers, tempajans en dergelijke. De opname der hoeveelheden en der sterkte geschiedt mede door den stoker, tenzij een van de met de bewaking der stokerij belaste ambtenaren die taak op zich neemt, kunnende alsdan door de ambtenaren worden bepaald, dat aan die partijen niets wordt veranderd zonder hunne voorkennis. Voorts kunnen de ambtenaren vorenbedoelde partijen gedistilleerd onder verzegelde sluiting of plombeering leggen, dan wel, indien zulks mogelijk is, de toegangen van het lokaal, waarin het gedistilleerd is opgelegd, verzegelen. Ontsluiting of ontzegeling van het lokaal mag alleen geschieden door den met de bewaking der stokerij belasten ambtenaar, zijnde de stoker evenwel bevoegd om de zegels of looden, die op afzonderlijke partijen gedistilleerd zijn gelegd, te verbreken, ingeval de ambtenaar twee uren na het ontvangen der waarschuwing, dat ontsluiting of ontzegeling behoort plaats te hebben, nog niet in de stokerij aanwezig is.

leder ambtenaar, die eene in werking zijnde stokerij bezoekt, moet daarvan eene aanteekening stellen op het exemplaar der aangifte tot stoken, dat in de stokerij aanwezig is. Daarin wordt in het kort de stand der werkzaamheden en het tijdstip van het bezoek vermeld 4).

1) art 26 O. G.

2) art. 27 „

3) art. 27 „ „

4) § 34 1. G.