is toegevoegd aan je favorieten.

De Indische weermacht en de voorstellen Merens gespiegeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zeeërs, preventief werken, niet alleen tegen neutraliteitsschen„dingen, maar ook tegen een verovering, omdat zij een aanvaller „— met name Japan — dwingen tot groote krachtsontwikkeling, „omdat zij hem nopen, niet alleen rekening te houden met de „Indische vloot, maar ook met de Amerikaansche en met die in „Europa.

Lach niet, lezer, bedwing U. Tot dit merkwaardig resumé komt de heer Merens uit het voorafgaande..

Uit het voorafgaande is echter niets anders te concludeeren dan : 1°. dat de slagschepen zich in de basis terugtrekken en dus door

het leger zullen moeten worden beschermd.

2°. dat het meesterschap ter zee daar behouden blijft, waar geen

sterveling er aan denkt het te betwisten.

3°. dat gespeculeerd wordt op een eventueele hulp van Amerika, hetgeen nog waardeloozer is dan de waardelooze eigen slagvloot. 4°. dat men hoopt dat de divisie van naast-oudere type, waarop in de eerste twintig jaar geen uitzicht bestaat, in Indië kan komen met een kans van nul komma nul repetent;

en van dit alles zal dan een preventieve werking uitgaan.

Zoo'n preventieve werking zagen wij in den Russisch-Japanschen oorlog uitgaan van de Russische Oost-Azië-vloot, slechts weinig zwakker dan de Japansche. Japan is dan ook keurig preventief in het bezit van Korea en Zuid-Manschoerije gekomen en heeft op den koop toe de grootste rest van die Russische vloot in Port-Arthur met het leger veroverd. Allemaal het gevolg van de preventieve werking van de Russische slagvloot.

Waar nu de vloot een eerste plaats moet innemen volgens den heer Merens, zal hij zeker alle kracht aan die vloot willen besteden, zoo zou men zeggen. Dit is echter niet het geval. Op pagina 318 lezen wij:

„En dit leger1) in Indië, die tweede linie, is van zooveel gewicht „voor de verdediging van de meest waardevolle deelen van ons „bezit, omdat wij veel gemakkelijker een leger kunnen organi„seeren van gelijke sterkte als een invasieleger dan een vloot, „die tegenover een overmachtigen tegenstander de zee kan houden".

Wij vragen ons af met wat voor een soort mensch wij wel te doen hebben. Hij, die de heeren Van der Weijden en Van Heutsz ') Wij cursiveeren.