is toegevoegd aan je favorieten.

De Indische weermacht en de voorstellen Merens gespiegeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestrijdt over hetgeen zij aanbevelen, komt langs vele kronkelwegen met verkondiging van een lioop zotheden steeds tot hetzelfde resultaat van die heeren, ook wat de vloot betreft.

Op pagina 325 zegt hij na zijne slagvlootévolutiën:

„Dit neemt niet weg, dat ik geheel met den heer Van Heutsz „eens ben (buitengewoon aangenaam zal de heer Van Heutsz dat „vinden) waar hij zegt, dat wij' t allereerst en allernoodigstctótóooien „behoeven, maar die behoeven wij niet, zooals deze spreker (de „heer Van Heutsz) wil, voor de verdediging van Ned-Indië in „zijn geheel, maar voor de verdediging van Java".

Blijkbaar zijn de duikbooten van den heer Merens al even inert als zijn leger en zijn inlandsche bevolking. Hij schuive deze, zijn eigen meening, echter geen andere in de schoenen. De heer Van Heutsz noch de heer Van der Weijden noch wij zelf vinden de strijdmiddelen inert en de inlandsche bevolking zeer zeker niet, behoudens één uitzondering. De inlandsche bevolking hebben wij steeds inert bevonden in het verliezen van zelfbeheersching.

Heeft de heer Merens zich wellicht geroepen gevoeld de rol te vervullen van militair advocaat om de plannen van de Ministers van Koloniën en Marine te verdedigen, dan had dit zeer interessant kunnen wezen, indien hij zich meesterschap over het onderwerp hadde verzekerd.

Met de verkrijging van het meesterschap ware hij er misschien voor teruggedeinsd. In elk geval had hij kunnen ontdekken, dat het uiterst moeilijk is een op juiste grondbeginselen rustend plan in harmonie te brengen met een plan dat op onjuiste beginselen rust.

Hij had dan kunnen ontwaren, dat men zich moeilijk kan losmaken van de onweerstaanbaar hun recht opeischende feiten.

Men behoeft geen groot psycholoog te zijn om in te zien, dat wij hier te doen hebben met het hersenexcrement van iemand, die, het onderwerp niet beheerschend, gedreven is geworden door „bekrompen egoisme" (Mas Ngabehi Dwidjo Sewojo) gepaard aan ambitie. Deze ambitie spruit dan ook niet voort uit een diep besef van eigen kunnen. Dit kunnen moet gepaard gaan met een onverwoestbaar zelfvertrouwen in eigen ontwerp, hetgeen alleen verkregen kan worden, indien men het meesterschap over het onderwerp bezit. Het gevolg daarvan zal zijn, dat het ontwerp