is toegevoegd aan je favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De uitwerking dezer hoofdpunten is over te laten aan de door de waterschapsbesturen onder nadere goedkeuring van den Cultuurraad vast te stellen Bijzondere Reglementen, ten opzichte van welke reglementen het Algemeen Waterschapsreglement dus als een soort grondwet of grondreglement fungeert. Deze verhouding is een andere dan die b.v. in de provincie Zuid-Holland bestaat tusschen het Algemeen Polderreglement en de Bijzondere Reglementen der polders. De verhouding der verschillende reglementen wordt in § 4 nog nader uiteengezet.

§ 3. De rechtspositie van de opgerichte waterschappen.

De drie waterschappen, opgericht door den Cultuurraad, kunnen geen publiekrechtelijke lichamen zijn, daar de oprichting van publiekrechtelijke waterschappen in Ned.-Indië nog niet wettelijk geregeld is.

De oprichting geschiedde van overheidswege door een publiekrechtelijk lichaam (de Cultuurraad), dat in de oprichtingsverordening tevens het bestuur samenstelde (art. 4 der Waterschapsverordening), de bestuurstaak voorschreef (art. 3) en het bestuur enkele bevoegdheden verleende (art. 3 en 5). Aan de hand van de Waterschapsverordening zouden de ingestelde waterschapsbesturen beschouwd kunnen worden als uitsluitend administratief-adviseerende colleges, die den Cultuurraad als publiekrechtelijk lichaam in staat moeten stellen regelend en uitvoerend ten opzichte van de waterschapsbelangen en -werken op te treden en wel met medewerking van de belanghebbenden in het waterschap. Dit administratief-adviseerend karakter strookt echter niet met hetgeen aan de totstandkoming der Waterschapsverordening is voorafgegaan, als 't ware daaraan ten grondslag is gelegd door het Voorloopig Rapport van