is toegevoegd aan je favorieten.

Het een en ander over het tariefwezen der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de afstanden van 81 tot en met 101 K.M. moet dus gelden de prijs van 101 K.M.

In beide gevallen echter, worden voor ongelijke afstanden gelijke prijzen berekend, eene afwijking dus van den grondregel, dat de vrachtprijzen moeten stijgen met den afstand.

Bovendien doen zich bij de constructie van rechtstreeksche tarieven technische moeilijkheden voor, o.a. bij de bepaling van de vrachtaandeelen der betrokken spoorwegdiensten.

Wat betreft het 3e geval, dit is reeds in hoofdstuk IV ') bij de uitzonderingstarieven voldoende besproken en het 4e geval vereischt geene nadere toelichting.

IX. EVENREDIGE AFSTANDSTARIEVEN.3)

Zooals de differentieele tarieven bepaaldelijk behooren tot het waardestelsel, moet het zuiver toegepaste ruimtestelsel enkel evenredige afstandstarieven kennen. Bij deze tarieven wordt over de geheele vervoerslengte éénzelfde eenheidsprijs per afstandseenheid berekend.

Stelt men b.v. den eenheidsprijs op 5 cent per tonkilometer, dan zal een ton goederen, over 300 kilometer vervoerd, aan vracht kosten 300 X 5 cent.

Theoretisch heeft zulk een tarief veel voor omdat een ieder, met de classificatie en den afstandswijzer in de hand, in staat is te berekenen wat hij voor een zeker vervoer moet betalen.

Practisch bestaan tegen deze tarieven echter bezwaren in verband met de vaststelling van den gemiddelden eenheidsprijs omdat zij, bij vervoer over kleine afstanden eene matige winst opleverende, over groote afstanden buitensporige verhoudingen aannemen.

Omgekeerd zal een volgens zulk een tarief berekende vrachtprijs, welke eenige winst zou overlaten bij een vervoer over b.v. 100 K.M., ten eenen male onvoldoende zijn bij vervoer over b.v. 5 of 10 K.M. ~

') Zie o.m. blz. 23.

') Ook proportioneele of regelmatige icrrieven genoemd.

Is de kilometer de afstandseenheid, dan kan men van evenredige kilometertarieven spreken, is de werst of mijl de eenheid, dan zijn de benamingen evenredige werst- of mijltarieven op hare plaats.

Zie voor de evenredige kilometertarieven voor het reizigersverkeer hoofdstuk XII.