is toegevoegd aan uw favorieten.

Het een en ander over het tariefwezen der spoorwegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In landen, waar evenredige afstandstarieven meer algemeen worden toegepast, doet men dan ook ter wille van handel en industrie overtalrijke concessiën aan het beginsel der differentieele tariefvorming.

De evenredige afstandstarieven worden voor het goederenverkeer slechts zelden algemeen toegepast. In Europa geschiedt dit in Servië J), waar het spoorwegnet trouwens geene groote uitgebreidheid heeft3), zoodat daar de nadeelige gevolgen van het stelsel der evenredige afstandstarieven niet zoo voelbaar zullen zijn.

X. TARIEVEN VOOR BESTELGOEDEREN.

Het bestelgoederenvervoer is eene snelle wijze van vervoer in reizigerstreinen van goederen, welker aard, verpakking en gewicht toelaten, dat zij in de bagagewagens worden geladen.

In tegenstelling met het vervoer van andere goederen wordt bij de tarieven voor bestelgoederen geene rekening gehouden met de vervoerswaarde.

Dit vindt zijne oorzaak in de volgende omstandigheden: le. De toepassing van het waardestelsel op de tarifeering van bestelgoederen is in verband met den grooten omvang van dit vervoer practisch onmogelijk daar het niet doenlijk is den inhoud der colli vóór de expeditie te constateeren. 2e. Op de vervoerswaarde van bestelgoederen behoeft niet te worden gelet omdat zij in de meeste gevallen slechts verband houdt met de persoonlijke belangen van de afzenders en niet met de handelswaarde der goederen.

Voorts is de vrachtprijs van bestelgoederen, welke in den regel bij kleine hoeveelheden worden aangeboden, op zich zelf laag.

Bij de tarifeering van bestelgoederen geven het werkelijke doode gewicht en de snelheid van het vervoer den doorslag en motiveeren hooge vrachten.

De vervoerskosten van kleine zendingen zijn, vergeleken bij de

') In Duitschland is dit o.a. het geval met de algemeene en speciale wagenladingsklassen en op Java met de tarieven der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij voor het vervoer van levende dieren.

3) Einde 1903 578 K.M.