is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen en jaartallen bij Van Rijsen's vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden ambten en bedieningen opgedragen? — 17. Hoe bejegende men andersdenkenden? — 18. Waar vond men de grootste verdraagzaamheid ?

S 24.

1. \\ aarop maakte Prins \\ illem II eene uitzondering: 2. Waardoor.* — 3. Hoe was de tijd van zijn stadhouderschap? — 4. Welke vraag gold het weer? — 5. Hoe

was de aanleiding tot den strijd anders dan in 1618? 6.

W at toonde het gewest Holland aan? — 7. Wat deed dit gewest tweemaal? —■ 8. Wanneer meende men tegen Holland te moeten optreden.' — 9. Welk besluit namen de StatenGeneraal: — 10. Hoe kreeg Willem eene groote volmacht?

11. Hoe maakte hij daarvan gebruik r — 12. Hoe ondervond hij teleurstellingen r — 13. Welke maatregelen nam hij nu? — 14. Hoe slaagde Willem Frederik niet? 15. Waardoor gaf Amsterdam toe? — 16. Wat geschiedde daarop? — 17. Wat gebeurde in 1650 ook? — 18. Wat deed Holland nu?

- 19. Waartoe noodigde het de andere provinciën uit?

20. Welke vraag besprak men? — 21. Met welken uitslag?

22. Wie hadden voortaan den meesten invloed in de Republiek ?

^ 25.

1. \\ at werd Jan de Witt in 1653 opgedragen? — 2. Hoe was dit ambt? — 3. Waardoor aanvaardde Jan de Wilt het in moeilijke tijden? — 4. Wie stond aan 't hoofd dei ïegeering in Engeland? — 5. Hoe had hij onzen handel een zwaren slag toegebracht? — 6. Wat werd in de Acte van Navigatie bepaald ? — 7. Welke waren de gevolgen ? — 8. Hoe bleek de vijandelijke gezindheid der Engelschen no»