is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij veroordeeling tot een straf, die met verwijdering uit den dienst gepaard gaat, houdt de toegekende vergoeding op, van en met den dag na dien, waarop het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

E. S o 1 d ij b ij v r ij s p r a a k.

Deze soldij bedraagt per dag:

voor sen adjudant-onderofficier ƒ 0,75;

„ „ sergeant-majoor „ 0,60;.

„ „ ander onderofficier „ 0,40;.

„ „ korporaal „ 0,20;.

„ „ soldaat „ 0,07.

Zij wordt genoten door een preventief in hechtenis gesteld onderofficier, korporaal of soldaat, die bij vonnis van den burgerlijken of militairen rechter geheel vrijgesproken wordt van de beschuldiging,, waarvoor hij zich in hechtenis bevindt, en uitbetaald bij ontslag uit de hechtenis over den geheelen duur daarvan. Was de in hechtenis: gestelde gehuwd, dan wordt hem slechts zoodanig bedrag toegekend, als de vergoeding, sub D hiervoren bedoeld, minder mocht bedragen dan de hier bedoelde soldij.

F. Rappel van s o 1 d ij.

Aan gestraften met degradatie of terugstelling op andere wijze, wier straf door den burgerlijken of militairen rechter of door de bevoegde militaire autoriteit wordt te niet gedaan of gewijzigd, zoodat zij in hunne vorige positie worden hersteld, wordt rappel toegekend van de gedurende de degradatie of terugstelling te min genoten soldij.

G. Vergoeding wegens het gemis van soldij

bij overlijden van gehuwden.

De vergoeding bedraagt:

voor een adjudant-onderofficier ƒ 65,00

„ „ sergeant-majoor „ 60,00

„ „ ander onderofficier ; 50 00

„ „ korporaal ,"40,00

„ „ soldaat „ 35,00

en wordt bij overlijden van een gehuwden onderofficier, korporaal of soldaat aan zijn gezin, op den dag van overlijden, uitbetaald.

H. B ij slag op de soldij voor gehuwde militairen beneden den rang van onderluitenant,

die uit de koloniën zijn teruggekeerd..

De bijslag bedraagt per dag:

voor een onderofficier ƒ o 55

„ „ korporaal of soldaat o'45

en wordt genoten over de dagen, waarop soldij aankomt.