is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting of gesticht voor Lands- nochtans dat de soldij wordt berekening houden door alle soldij genietende

militairen bij verpleging wegens wonden of gebreken, bij gevechten in 's Lands dienst, dan wel door gevorderde of bevolen diensten bekomen.

8 11. Bii terugkeer van Van en met den dag van liet vei-

idem laten vau inricllting of het §e~

sticht.

8 12. Bij preventieve hech- Tot en met den dag vóór dien dei tenis of het ondergaan van ge- inhechtenisstelling of gevangenze vangenisstraf. tmg.

§ 13. Bij terugkeer van Van en met den dag van ontslag.

idem.

8 14. Bij pensioen of gage- Tot en met den dag voor dien. , waarop het pensioen of gagement.

ingaat. Gaat het pensioen of het gagement op den 31sten dag eener maand in, dan wordt voor dien dag nog soldij toegekend. § 15. Bij ontslag uit den Tot en met den dag van ontslagdienst zonder pensioen of ga- of overlijden.

gement of bij overlijden.

8 16 Door eene vreemde Tot en met den dag vóór dien van regeering opgeëischt worden- overgave aan de bevoegde macht.

de.

C. Soldij van gehuwde onderofficieren en minderen bij verpleging in een hospitaal, gesticht of ziekenkamer.

De soldij ondergaat eene vermindering per dag:

voor een onderofficier van . ƒ n'os'

„ „ korporaal van » ' f

„ „ soldaat van " '" " " "

en wel van en met den dag van opname tot en met den dag vóór

dien van het verlaten der inrichting.

D Soldij van gehuwde onderofficieren en minderen bij preventieve hechtenis o± bij het ondergaan van gevangenisstraf.

Voor den geheelen duur der hechtenis of gevangenisstraf of voor een gedeelte daarvan kan aan het gezin van den betrokkene eene, door den Minister van Koloniën voor elk geval in het bijzonder te bepalen geldelijke vergoeding per dag worden toegekend, welke evenwel met W«r mae ziin dan het bedrag der soldij, sub C hiervoren bedoeld.