is toegevoegd aan uw favorieten.

Herziening van de voorschriften op de werving in Nederland voor den kolonialen dienst en tot vaststelling van eene R̤egeling betreffende de Koloniale Reserve"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Herstellingen aan wapenen.

Aan den sergeant-geweermaker kan, bij wijze van afkoop, door den Minister van Koloniën een vaste som van hoogstens ƒ 400 per jaar worden toegekend voor de herstellingen aan wapenen.

I. Oefeningen.

Tot dit onderwerp behooren:

a. aanschaffing van schietschijven, richtbokken en verdere benoo- digdheden bij de oefeningen in het schieten en richten, mitsgaders

de schrijfbehoeften ten dienste van het schijfschieten,

i. aankoop van richtvlaggen, exercitielijnen, stokken voor den korporaal- of sergeant-staf tamboer, oefeningstrommen, pas-, en afstandmeters én dergelijke,

c. oefeningen in het paardrijden van officieren,

d. deelneming door militairen aan binnenlandsche wedstrijden en voor den militairen dienst nuttige oefeningen, als daartoe verblijf buiten hunne standplaats veroorzaakt wordt, alsmede beschikbaarstelling van prijzen voor deelnemers aan die oefeningen,

e. practische oefeningen,

f. andere benoodigdheden en verrichtingen die, naar hunnen aard, door den Minister van Koloniën tot dit onderwerp worden gerekend.

Bijzondere bepalingen.

1°. Tot bestrijding der kosten van de schrijfbehoeften, sub a bedoeld, kan door den Minister van Koloniën aan de commandanten der compagnieën eene vaste vergoeding worden toegekend, terwijl voor de kosten, verbonden aan de oefeningen, sub e genoemd, jaarlijks door hem een maximum bedrag wordt vastgesteld.

2°. Kosten, als sub c en d bedoeld, mogen zonder goedkeuring van den Minister van Koloniën niet in rekening gebracht worden.

3°. In het geval sub d kan door den Minister van Koloniën worden toegekend:

a. aan de officieren en onderluitenants vergoeding wegens reis- en verblijfkosten,

b. aan de onderofficieren en minderen, behalve vergoeding voor reiskosten, een voor iederen wedstrijd in het bijzonder vast te stellen bedrag, doch hoogstens per dag:

ƒ 1.50 voor een onderofficier,

1.— „ „ korporaal of mindere.

K. O n d e r w ij s.

Tot dit onderwerp behooren: <

■a. schoolonderwijs aan onderofficieren, korporaals en minderen onderwijs in de 'kennis van de exercitie- en dienstreglementen, scher-