is toegevoegd aan uw favorieten.

De werkloosheidsverzekering, het centrum der steunbeweging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vooral het gebrek aan steenkool doet zich voor als een oorzaak van werkloosheid en wel als een zéér buitengewone. Karakteriseerend is, dat de gedachte aan eene arbeidersreserve is opgekomen, om arbeiders en werkgevers bijeen te houden. De gedachte ligt er duidelijk in : als deze moeilijke periode voorbij is, dan gaan we weer samen aan den gang. De uitkeeringen uit werkloozenkassen en door steuncomité's zijn bij de tegenwoordige omstandigheden niet voldoende. Zoo is ook gedacht aan een anderen vorm van steun, die hooger kan zijn. Dit verMaart meteen den drang naar de arbeidersreserve, omdat dit gepaard gaat met het toekennen van een zeker loon, van een wachtgeld.

In de textielindustrie is nu een dergelijke regeling tot stand gekomen en deze regeling kan wat de bedragen betreft zeker niet ongunstig genoemd worden ; maar onmiddellijk rijst de vraag : hoe zal die regeling werken op de werkloosheidsverzekering ? Welke is de positie van de kas, welke die van dc leden tot de kassen, welke propagandistische waarde gaat van die wachtgeldregeling ten opzichte van de werkloosheidsverzekering uit, enz. Het vormen van eene arbeidersreserve zal echter niet in alle vakken kunnen plaats hebben, bijv. niet

in de bouwvakken.

De vraag rijst nu, of in verhouding tot het wachtgeld de uitkeeringen uit de kassen of door de steuncomité's wel voldoende zijn. Zal nu hierdoor op de werkloosheidsverzekering geen remmenden invloed uitgeoefend worden ? Ons voorstel is nu om hiernaar een onderzoek in te stellen.

Die arbeidersreserve in sommige vakken zou daarom niet tot stand kunnen komen, omdat er niet altijd werkgevers zullen zijn, die het wachtgeld zullen kunnen betalen en de wachtgeldregeling zal alleen dan kunnen worden ingevoerd, wanneer alle werkgevers in een vak ermede meegaan. Men kan er dus niet op hopen, dat overal de weg door het K. N. S. aangegeven in zijn circulaire zal worden gevolgd maar er zal ook door de arbeiders niet gewacht kunnen worden totdat een dergelijke regeling misschien eindelijk tot stand zal komen.

In het begin van den oorlog concentreerde zich de geheele steunbeweging om de werkloosheidsverzekering. Thans gaan de uitkeeringen verre en verre boven die door de kassen te doen. De werkloosheidsverzekering raakt hierdoor op den achtergrond en andere steunvormen komen naar voren en gestreefd moet nu worden om de werkloosheidsverzekering zooveel mogelijk het middelpunt te doen woeden van de steun verleening. In de publicatie van het K. N. S. worden de verzekeringsbelangen niet met name genoemd. Georganiseerd en, ongeorganiseerden, verzekerden, allen worden in die circulaire op denzelfden voet behandeld. De arbeiders zullen zich gaan afvragen, waarom zijn wij lid van een kas, waarom contribueeren wij ? Elke vakbond volgt nu zijn eigen