is toegevoegd aan uw favorieten.

De werkloosheidsverzekering, het centrum der steunbeweging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE A.

Notulen der Vergadering van den Nederlandschen Werkloosheidsraad op Zaterdag 6 October 1917 in de Rolzaal te 's-Gravenhage.

Voorzitter : Prof. Dr. W. H. Nolens.

Secretaris : J. Gerritsz.

Aanwezig : de heeren H. de Bordes, H. P. de Haan. Mr. Dr. I\ L. G. Z. M. Vonk de Both, Prof. Mr. E. M. Meyers, J. F. H. Spier, Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken, P. J. J. Haazevoet, J. van Ryzewijk, A. H. Smulders, Ant. Folmer, Mr. A. Rueb, Jhr. Mr. J. A. de Jonge, F. B. Löhnis, Meyer de Vries, H. J. Breuns, J. van den Tempel, P. M. Verdorst, H. Amelink, K. Kruithof, C. Smeenk en J. Bakker.

Na opening door den Voorzitter doet de Secretaris mededeeling van de ingekomen en uitgegane stukken.

De Voorzitter stelt dan aan de orde het voorstel van het bestuur van het Ned. Verbond van Vakvereenigingen luidende :

1°. De Nederlandsche Werkloosheidsraad stelde een onderzoek in naar de vorming van z.g. arbeiders-reserven en de wijze van ondersteuning van werklooze arbeiders door de ondernemers met eventueelen toeslag van gemeenten of (en) het Kon. Nat. Steuncomité, op de wijze als thans in Twenthe geschieden zal, alsmede naar den invloed, welke deze maatregelen zouden kunnen hebben op een goede functionneering en ontwikkeling der Werkloosheidsverzekering.

2°. Indien mocht blijken, dat deze invloed op de werkloosheidsverzekering van nadeeligen aard is of zou kunnen worden, stelle het bestuur van den Werkloosheidsraad zich in verbinding met het Bureau van het Kon. Nat. Steuncomité, teneinde gezamenlijk te trachten de eventueele nadeelen te voorkomen of weg te nemen.

Nadat de Voorzitter eenigszins uitvoerig heeft toegelicht, dat het zijns inziens verklaarbaar is, dat een dergelijk voorstel is ontstaan, geeft hij het woord aan den heer Van den Tempel tot toelichting ervan.

Deze dankt den Voorzitter, dat zoo spoedig aan het verzoek om dit voorstel te behandelen is voldaan en hij zegt, dat tengevolge van de steenkolen- en grondstofïenkwestie wij waarschijnlijk voor een groote periode van moeilijkheden staan.