is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag betreffende de enquete naar de toestanden in de ambachts- en nijverheidskunsten, gehouden door de daartoe door de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst benoemde commissie voor den artistieken eigendom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werpkosten uitkeeren en verder er op wijze» dat oa voor de gebruiksvoorwerpen welke niet voor massaproductie geschikt zijn de concurrentie onderling en bovendien met de gewone arjverheid een te hooge opdrijving der prijzen, evenals thans het geval is, voldoende zal tegengaan. 5. De kleine patroons, die zich door namaak van moderne origineelen (waarvoor zij de ontwerpkosten onmogelijk kunnen betalen) beter staande kunnen houden, worden door beperking van die vrijheid benadeeld. De Commissie zou zich van die tegenwerping kunnen afmaken met de wedervraag of het dan weaschehjk is dat deze kleine patroons zich ten koste van de ontwerpers bevoordeelen.

Zfl voelt echter iets voor dit bezwaar en daar zij tevens van meening is dat ook het onderwijs d. w. z. de opleiding van ambachts- en kunstambachtslieden, kunstindustrieele arbeiders, teekenaars voor nqverheidskunst en ook aanstaande patroons onbelemmerd zal moeten kunnen profiteeren van een deel der beschermde origineele modellen, meende zij in het volgende een oplossing voor deze gevallen gevonden te hebben. Zij ging hierbij uit van een regeling zooals die in Oostenrijk getroffen is n.1. het van staatswege publiceeren van goede modellen met daarbij gevoegde werkteekeningen.

De Commissie heeft hier op het oog de uitgave: „Wohnraume. Eia Lieferingswerk im auftrage des kJc. Miaisteriums für Kultus und Uaterricht' aérausgegeben vom Lehrmittelbureau fiir Kuastgewerbliche Uaterrichtsaastaltea".

Zij meende, dat eea soortgelijk werk door onze Regeeriag uitgegevea, met behoorlijke bezoldiging van de artiesten wier werk wordt opgenomen en in dienst van het onderwijs en in dieast vaa de aijverheid ia elk geval auttig zou kannen werken. Nog beter zou een dergelijke uitgave tot haar recht komen, iadiea de Staat ia verband daarmede naast de oude voorwerpen vaa het kunstambacht ook moderne voorwerpen van Ambachts en Nijverheidskunst aankocht en exposeerde, hetzij ia uitvoeriag, hetzij ia ontwerp of foto met werkteekeaiag, waar de aard van het voorwerp dit toelaat, er zorg voor dragead dat deze collectie ea dit plaatwerk ook practisch zooveel mogelijk aut stichtte door het aaawijzea van een deskuadigea door het geven vaa ialichtiagea, het makea vaa