Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarop zoowel bij Pausen en Koningen als bij de Oversten der Sociëteit; het groot aandeel, dat hij genomen heeft aan de stichting van het Collegium Germanicum. te Rome; de aalmoezen, die hij alom bedelde om arme studenten bijeen te doen wonen en hen aldus aan menig gevaar te ontrukken: en wij begrijpen eenigszins de woorden uit de Breve der Zaligverklaring: »Boven alles in angstige bezorgdheid over de scholen, en er op bedacht om de studiën weder op goeden voet te brengen, bewerkte hij eindelijk door zijn onbezweken streven, dat er voor het onderwijs leermeesters van erkende rechtzinnigheid werden beroepen, en er wederom openbaar onderricht werd gegeven in de gezonde leer en de scholastieke godgeleerdheid, waarvan de protestanten ten hoogste afkeerig waren, dewijl ze zoo bij uitstek geschikt is, om de katholieke waarheid in een helder licht te stellen."

VII.

Pan bij al die scholen in Beieren, Oostenrijk,

Bohemen en Zwitserland, welke hij óf stichtte óf bestuurde, óf verbeterde, was zijn hart nog niet tevreden ; geheel Duitschland wilde hii on¬

derrichten in den godsdienst, en in dat geheele Duitschland allen : kinderen, volwassenen, grijsaards, geloovigen en ongeloovigen. En nu bij zoo groote onwetendheid het mondeling onderricht op verre na niet voldoende was, moest den kinderen, ja geheel het volk een Katechismus in handen worden gegeven, waarin zij de gehoorde waarheid konden lezen en herlezen. Te meer was dit noodzakelijk, omdat de Protestanten den Katechismus

Sluiten