Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kraag, die rondom een zilveren band geplooid was. Doch hare vrome moeder waakte over hare lieveling; zij leerde het kind, dat anders wellicht door den tooverglans der wereld zou verblind zijn, vroegtijdig de geheimen des lijdens en leerde haar tevens liefde voor de armen, voor welke zij met eigen handen moest werken, en die zij met hare moeder bezocht.

Zoo bleef die teedere plant gevrijwaard voor den verstijvenden ademtocht der wereld, die koud is, omdat zij alles bemint behalve God.

II

et oog der moeder had scherp gezien, toen het reeds in het zevenjarig meisje de roeping tot 5 het klooster bespeurde. Maria was nu onge1 veer elf jaren oud, en langzamerhand zou

God zijne verheven plannen over haar ontdekken.

Niet lang geleden had de eerbiedwaardige Anne de Saint-Barthélemy, die beroemde dochter der H. Teresia, een klooster der Carmelitessen te Antwerpen gesticht, en onder de eersten, die zich aanboden, ook eene huisvriendin van Maria's moeder, jonkvrouwe Van Damme, onder den naam van Moeder Eleonora mogen opnemen. Door deze waarschijnlijk hoorden de nieuwe kloosterlingen van Maria's deugden, en verlangden vurig zulk een bevoorrecht kind te zien. Het meisje reisde dan naar Antwerpen, en nauwelijks had de eerbiedwaardige Anna haar aanschouwd, of zij voorzag reeds, wat kroon van heiligheid dat kind eenmaal zou versieren; zelfs voorspelde zij in tegenwoordigheid van Moeder Eleonora,

Sluiten